Sàbadu mangianu, in Bonàrcadu, assemblea aberta de su CSU

Bonàrcadu (2016)- Festa de sa Limba Ufitziale – Mustra de sos libros in sardu

Belle 4 annos gherrende e peleende pro sa limba sarda. Est dae su 2014 chi su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale est batallende pro li reconnòschere, a su sardu, su postu chi li tocat. Una limba chi tenet a s’ala sua duas leges, sa n. 26 de sa Regione e sa n. 482 de s’Istadu. Ma paret chi tèngiat contra sos guvernantes regionales de como.

Su CSU est nàschidu pròpiu in unu mamentu  chi s’istitutzione regionale, a pustis de annos de interessamentu a custa realidade linguìstica, at cumintzadu a la pònnere a bandas, forsis ca no la cunsìderat una prioridade. Dae tando su sòtziu at mandadu  a dae in antis unu muntonte de  initziativas  pro pònnere remèdiu a custa situatzione.

Sàbadu chi benit su CSU est torra a s’atacu. S’assemblea diretiva s’addòviat  su 27 de ghennàrgiu  in Bonàrcadu, a sas 10.00 de mangianu, in sa sala de su Cussìgiu Comunale. Est un’assemblea aberta.  Totus podent intervènnere, pro nàrrere ite nde pensant. Totus podent partetzipare, mescamente chie cheret aderire o dare una manu de agiudu.

E no at a mancare su mamentu cunviviale, ca a fùrriu de una mesa aparitzada, a bortas, s’arresonat mègius. Chie si cheret firmare a gustare si podet prenotare intro de chenàbura, telefonende a Gonàriu Carta, a su nùmeru 3349358721

 

 

 

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*