Renato Soru in Boxis de Murriali: ‘Unire is faeddadas cun sa LSC’

de Sarvadore Serra Boxis de Murriali 5

Est torra in campu Boxis de Murriali, sa rivista animada dae Manuela Ennas. Est su nùmeru 5.  Sun sèighi pàginas iscritas petzi in sardu, in ue si faeddat de polìtica, sotziedade, salude,  cultura, traditziones, isport e  ispetàculu, e  in ue non mancant contos, poesias e fintzas retzetas antigas.

Sa pàgina de cumintzu l’at cuidada Tore Cubeddu, chi àugurat Bonas Pascas de Nadale a totus. Ma, pro nois chi istimamus  sa limba nostra, sa cosa prus interessante est un’intervista a Renato Soru, in ue issu faeddat de s’amore suo pro su sardu e de sa netzessidade de una koinè,  narende chi “Dae su 2006, cando sa LSC est nàschida cun normas linguìsticas de referèntzia a caràtere isperimentale  o forsis dae in antis puru, so semper istadu cumbintu  chi pro sarbare su sardu bisòngiat de aunire totu is faeddadas  e arribbare a una limba petzi, chi nos potzat rapresentare in Europa e in totu su mundu”.

S’àtera intervista, imbetzes, est a Toni Servillo, presente in Biddaxidru ca sa Giuria de su Prèmiu Dessì at pessadu bene de li dare unu Prèmiu ispetziale. S’atore italianu at faeddadu de sa Sardigna comente de unu logu de artistas, in ue at connotu a Maria Lai, grandu fèmina de sa cultura sarda,  e  in ue b’at produtziones tzinemtogràficas de gabbale. In s’ìsula nostra, at agiuntu, b’at cosas chi l’agradant meda comente su cantu a ghiterra, su cantu a tenore e… su cannonau.

Ma in sèighi pàginas de giornale unu podet agatare sos argumentos prus diferentes, dae sos fundos istruturales de s’Unione Europea a un’ammentu de Placido Cherchi, dae s’imbènnida de su piròscafu Trìpoli a Gràtzia Deledda istudiada in Hong Kong, dae sa pallavolu sarda a unu cunvegnu chi Fondazione Sardinia at fatu a pitzu de sa limba sarda.

Sa cuntentesa chi tenimus leghende Boxis de Murriali, però,  s’ammisturat cun unu pagu de tristura. Una rivista totu in sardu, est craru, non podet andare a dae in antis petzi cun su mercadu. A bi pessare bene, mancu sas publicatziones in italianu bi la faghent a sa sola. Duncas, chie, in Casteddu, tenet origras de intèndere, intendat.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com