Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

Su traballu! Su traballu! Ipocrisia! Traballu est su de cussu pòveru paralìticu in cue mesu trasinende·si… Ma deo ite nd’isco? Iscusade frade meu – custu bi l’aiat naradu a boghe arta. – Frade? Frade in ite? In paràlisi! Nant ca semus totus fìgios de Adamu, e custu, Joaquinito, issu puru est fìgiu de Adamu?