Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

Fiat gasi elegante, gasi sutile, pinnigadu e a intro de sa funda! Unu paràcua serradu est gasi elegante comente est lègiu unu paràcua apertu.

“Est una disgràtzia custu de las dèpere usare, sas cosas – aiat pensadu Augusto – a las dèpere usare, s’usu guastat e finas distruet ogna bellesa.