Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

E babbu e mama a nde tenet?

 Nèbida

– Est bagadia e òrfana. Bivet cun sos tzios.

– Paternos o maternos?

– Isco petzi ca sunt tzios.

– Bastat e avantzat puru.

– Dat letziones de piano.

– E bene lu sonat?

– Ah custu no l’isco.

– Bene, basta gasi, e leade pro s’istorbu.

– Gràtzias, segnore, gràtzias. Ateru bos bisòngiat? Bos

potzo agiuare? Cherides chi bos fatza carchi cummissione?

– Forsis… forsis… Como nono… Adiosu!

– A disponimentu su cavalieri, e cunfiade in una discretzione

assoluta.