Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas).

Cando fiat essidu a sa ghenna de domo sua, Augusto aiat illonghiadu su bratzu destru, cun sa manu a parma in giosso e aperta, e a ogros a chelu fiat abarradu un’iscuta firmu in custa positzione istatuària e augusta.