LSC, pro ite non so de acordu cun Massimo Pittau

de Bovore Mele

Massimo Pittau2

Retratu de Massimo Pittau bogadu dae una foto de su situ http://rinabrunducritique.com/

Oe etotu sàbadu 8 de Sant’Andria apo letu sa lìtera de Massamu Pittau in su periòdicu in limba italiana “La Nuova”. Sa lìtera non la cumpartzo pro nudda e penso chi siat mòvida dae àteras resones. Pittau narat ca sardu est partzidu in duas limbas chi cada bidda sarda depet istudiare su dialetu suo e  ca, chie depet insinnare in s’iscola su sardu, depet ischire fintzas a faeddare su tataresu, su gadduresu, s’aligheresu, e si mi permitet tando su Professore Pitau, proite nono fintzas s’arvareshu, s’ispanniolu, su proventzale, su catalanu, su tedescu variante austrìaca, su frantzesu franco-proventzale de sa Saboia.

Proite ca nemos podet denegare, mancu su Professore,  ca custas limbas de sos dominadores de Sardigna apant infruidu in sos faeddos impreados in Sardigna mescamente in sas iscolas de Sardigna. Tantu matessi non si podet denegare su rolu chi at àpidu su corsicanu in Sardigna cun s’emigratzione in Gaddura de pustis de sa desertificatzione acaèssida cun sa pesta niedda chi nch’at ispèrdidu totu sas biddas logudoresas in ue si fiant sarvadas petzi Terranoa, Luras, Agius e Bortigias cun custas ùrtimas duas chi faeddant como issas puru su gadduresu. Tando sos professores de sardu proite no est giustu chi depant ischire peri su corsicanu o mancari su sitzilianu ca custu est istadu batidu dae sos professores de sas iscolas chi lompiant dae cudd’isula.

A fine e a cando tzertu ca b’at de narrere “ratza de matzinboddiu chi nos benit propostu”.  Àteru chi professores de sardu custos diant essere professores de unu tzinniperargiu linguisticu. Narrere ca in custas cunditziones unu est favorèvole a sa limba sarda in iscola est fartzu ca custa est sa mègius manera pro essere contra a sa limba sarda. In Sardigna segundu custu matzimboddiu diamus depere faghere su deretu a tortu faghende una cosa chi peruna populatzione chi faeddat una limba at fatu. Difatis in Albania in su 1911 in ue esistiant duas variantes su ghegu a Nord e su toscu a Sud ant separadu sa limba de mesania cussa de Elbasan. In Itàlia mancari esistat una diferèntzia manna dae sa Lombardia a sa Toscana e sa Campània ant seperadu su toscanu, in Germània in Àustria e in Isvìtzera ant separadu sa limba de sa Germània e non sa variante meridionale s’alamannu.

Ma nois sardos giai nd’ischimus duas rias prus de sos àteros e pro sa mandronia de non nos pigare una grammàtica in manos e faghere su chi ant fatu totu sos àteros pòpulos europeos frantumamus sa limba nostra in faeddos pintirinados in totu sas diferèntzias possìbiles e immaginàbiles pro definire unu propriu ogetu. A dolu mannu ca frantumare su sardu est a bangare sa limba sarda e pro custu àtuant sos inimigos de Sardigna e de sa limba sarda chi benit ochida cada die.

Oe chi agradet o no agradet fintzas a sa gente chi tando aiant cun-partidu custa delìbera sa delìbera de Giunta Regionale de su 2006 chi at istabilidu sa Limba Sarda Comuna est sa cosa prus de importu fata pro sa limba sarda in vigèntzia de s’istadu italianu. Custu est su caminu chi cheret a pigare pro sarvare sa limba sarda. Est maniestu chi totu sos inimigos de su sardu cumbatant custa delìbera chi at istèrridu e cunformadu sa Limba Sarda Comuna ca ischint bene ca custu est s’istrumentu prus forte proite su sardu e su pòpulu chi bi est in palas torrent in pee e si fagant fina-mentas rispetare.

 

Unu Cummentu

  1. PeppeLuisi Pala Melone says:

    …a su professore,…
    omine de meritos mannos,…
    fora de mesura,…
    l’est incantadu calicuna cosa…

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com