Limba e libros in su Museu Sanna

locandina_antoni_canu

COMUNICADU

A pustis de sa presentada de su libru de Luis Sepùlveda bortadu in sardu “Istòria de unu cau marinu”, s’Ufìtziu Linguìsticu de sa Limba Sarda e Catalana, de su Servìtziu Limba Sarda de s’Assessoradu Regionale a s’Istrutzione Pùblica, sighit cun sas presentadas “Limba e libros in su Museu Sanna”.

Su de tres addòbios est pro giòbia su 10 de abrile in sa sala cunferèntzias de su Museu Natzionale “A. Sanna” in carrera de Roma a sas chimbe e mesa de borta de die, pro sa presentada de su libru de poesias “Les mies mans” de Antoni Canu.

“Le mies mans”, pro mèdiu de unu caminu in poesia, mìsticu e de ammaju, contat s’ammentu de s’antigòriu, cando si traballaiat in sos campos istende in mesu de gente e a manu nuda in su terrinu.

Antoni Canu est nàschidu in Otieri ma a 10 annos si nch’andat a istare a s’Alighera. Sa limba mama sua est su sardu ma, dae tando, su catalanu de s’Alighera si faghet sa limba sua printzipale, imparada sighende finas sos cursos de la “Escola de Alguerés Pasqual Scanu” e sas initziativas de s’Assòtziu Obra Cultural de l’Alguer.

At publicadu tres libros de poesias: “Poesies” (1995), “En l’arc dels dies” (2000) e “Nou Cant” (2007) retzende prèmios meda e reconnoschimentos  a livellu natzionale e internatzionale.

Ant abèrrere sa presentada sos saludos de Gabriella Gasperetti, diretora de su Museu, sighida dae Cristiano Becciu, funtzionàriu de su Servìtziu Limba sarda. Giuliana Portas, de s’Ufìtziu linguìsticu regionale, at a moderare sa dibata. At a intervènnere Fàbio Solinas, Presidente de s’Assòtziu ÀndalaNoa e Dàvide Casu, cantadore saligheresu.

At a èssere presente s’autore de su libru chi at a lèghere sas poesias suas.

Totu sas initziativas promòvidas in Tàtari dae su Servìtziu Limba Sarda de sa Regione, pro more de sa grandu collaboratzione cun su Ministèriu pro sos benes e sas atividades culturales, servint pro valorizare sa limba sarda e sas variedades alloglotas de Sardigna.

S’addòbiu imbeniente de “Limba e libros in su Museu Sanna” at a èssere giòbia s’ 8 de maju cun sa presentada de “S’istrumpa”, cun s’autore Piero Frau.

 

Llengua i llibres al Museu Sanna

COMUNICAT ESTAMPA

Després lo succés per la presentació de la traducció en sard del llibre de Luis Sepùlveda “Istòria de unu cau marinu”, l’Ofici Lingüístic de la llengua Sarda i Catalana del Servici Llengua Sarda de l’Assessorat Regional a la Pública Instrucció de la Regió Autònoma de la Sardenya, continua amb la manifestació “Llengua i llibres al Museu Sanna”.

Lo tercer apuntament és dijous 10 de abril a la sala conferències del Museu Nacional “A. Sanna”, carrer Roma 64, a les h. 17.30 per la presentació del llibre de poesies “Les mies mans” de Antoni Canu.

“Les mies mans” reconta la nostalgia per les coses antigues, pel treball en els camps de ahir, i el que se feva en estret contacte entre la gent i les mans nunues amb la terra, gràcies a una testimoniança poètica mística i meravillosa.

Antoni Canu és nat a Ozieri i arriba a l’Alguer a 10 anys: la sua llengua materna és lo sard, però la sua llengua principal arriba a ésser lo català de l’Alguer, gràcies també als cursos de l'”Escola de Alguerés Pasqual Scanu” i a la participació a les iniciatives de l’Associació Obra Cultural de l’Alguer.

Ha publicat tres llibres de poesies: “Poesies” (1995), “En l’arc dels dies” (2000) i “Nou Cant” (2007) i ha conseguit diversos premis i reconeixements a nivell nacional i internacional.

Després los saluts de Gabriella Gasperetti, directora del Museu, parlarà Cristiano Becciu, funcionari del Servici Llengua Sarda i moderarà el debat Giuliana Portas de l’Ofici Lingüístic Regional per la llengua sarda i catalana. Participarà Fabio Solinas, President de l’Associació AndalaNoa i se exhibirà el cantautor alguerés Davide Casu.

A la manifestació participarà l’autor del llibre que recitarà les sues poesies.

Totes les iniciatives promogudes a Sàsser del Servici Llengua Sarda de la Regió, gràcies a la preciosa col·laboració amb el Ministeri dels Bens i les Activitats Culturals, se posen com objectiu principal la valorització de la llengua sarda i les varietats al·loglotes de la Sardenya.

“Llengua i llibres al Museu Sanna” presentarà dijous 8 de maig “S’istrumpa” amb l’autor Piero Frau.

_______________________________________________________________

 

 

Is cummentos sunt serrados.