Isposòriu de sàmbene #9

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

Pedidora – Non nche depent colare s’arroja. Silèntziu!

Luna – Sunt benende! (Si nch’andat. Abarrat s’iscena iscura)

Pedidora – In presse. Lughe meda. M’as intèndidu? Non si nche podent fuire!

Intrant s’Isposu e Pitzocu I. Sa Pedidora si setzet e s’ammuntat cun su mantu.

Isposu – Inoghe?

Pitzocu I – No ddos atzapas.

Isposu – (Enèrgicu) Già ddos atzapo.

Pitzocu I – Creo chi si nche siant andados dae s’àtera àndala.

Isposu – No. Apo intèndidu como como su galopu.

Pitzocu I – Diat èssere aterunu caddu.

Isposu – (Drammàticu) Ascu’. Ddo’at unu caddu ebbia in su mundu, e est custu. Cumprèndidu? Si mi pones in fatu, non faeddes.

Pitzocu I – Est ca dia chèrrere…

Isposu – Càllia. So seguru de mi ddos atzapare inoghe. A ddu bides custu bratzu? No est su bratzu meu. Est su bratzu de frade meu e de babbu e de totu sa famìllia mea chi est morta. E tenet tanta fortza chi nde podet bogare custa mata dae fundu si cheret. Ajò in presse, ca intendo sas dentes de totu sos meos cravadas inoghe chi non nche resurto mancu a alidare selenu.

Pedidora – (Lamentende·si) Ah!

Pitzocu I – Intèndidu as?

Isposu – Bae a cuddae e torra in segus.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*