Isposòriu de sàmbene #8

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

Inoghe non colant. Su sonu ‘e su riu

at a istudare cun sonu de truncos

s’isgarradu bolu de sos tzìrrios.

Inoghe at a èsser’ luego. So istraca.

Aberint sas càssias e biancos filos

isetant in terra ue s’alcova

corpos pesosos a tzugru feridos.

Non s’ischidet pugione e s’abrina,

regollende·si in coa lamentos tristos,

fuat cun issos peri nieddas comas

o ddos interret in su modde limu.

(Ispassentziada)

Cussa luna, cussa luna!

Essit sa Luna. Torrat sa lughe forte in colore de chelu.

Luna – Sunt benende. A chie in sa caminera e a chie in su riu.

Como illùghero sas pedras. It’est chi cheres?

Pedidora – Nudda.

Luna – S’àera si faghet aspra, tenet dòpiu filu.

Pedidora

D ae lughe in su corpete e iscànsia sos butones,

ca poscas sas resòrgias già ischint su caminu.

Luna

Ma ch’istentet meda a mòrrere. Chi su sàmbene

mi pòngiat in pòddighes su sùrbiu suo finu

Sas baddes de chinisu meas giai si nd’ischidant

bramende custa funte de tzurru tremutidu!

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*