Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

Isposòriu de sàmbene

Linnajolu I – Tocat a fàghere su caminu de su sàmbene.

Linnajolu II – Ma su sàmbene chi nd’est ghetadu a sa lughe si ddu bufat sa terra.

Linnajolu I – Mancari. Mègius mortu insambenadu chi non biu cun su sàmbene pudrigadu.

Linnajolu III – Tzitu.

Linnajolu I – It’est? Carchi cosa intendes?

Linnajolu III – Intendo sos grillos, sas ranas, s’oretu de sa note.

Linnajolu I – Ma su caddu non s’intendet.

Linnajolu III – Nono.

Linnajolu I – Como at a èssere cun issa.

Linnajolu II – Su corpus de issa pro issu e su corpus de issu pro issa.

Linnajolu III – Sunt chirchende·ddos e ddos ant a ochìere.

Linnajolu I – Ma ant a àere giai mescradu su sàmbene e ant a èssere che a duas brocas bòidas, che a duas arrojas sicas.

Linnajolu II – Ddo’at nues meda e est fàtzile chi sa luna no essat.

Linnajolu III – S’isposu ddos at a atzapare cun luna o sena luna. Dd’apo bidu essende. Che un’isteddu furiosu. Sa cara in colore de chinisu. Espressaiat su fadu de s’erèntzia sua.

Linnajolu I – S’erèntzia de mortos in carrera.

Linnajolu II – Pròpiu gosi!

Linnajolu III – Ite naras, si dd’ant a fàghere a si dd’isfrancare?

Linnajolu II – Difìtzile est. Ddo’at resòrgias e iscopetas in deghe legas totu a inghìriu.

Linnajolu III – Issu giughet caddu bonu.