Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas).

Padente. Est a de note. Truncos mannos ùmidos. Ambiente iscuru. S’intendent duos violinos.

(Essint tres Linnajolos)

Linnajolu I – E atzapados ddos ant?

Linnajolu II – Nono. Però sunt chirchende·ddos in totue.

Linnajolu III – Già ddos buscant.

Linnajolu II – Ssss!

Linnajolu III – Ite?

Linnajolu II– Paret chi sunt acostende dae totu sos caminos totu in una borta.

Linnajolu I – Cando essit sa luna ddos bident.

Linnajolu II – Ddos diant dèpere lassare istare.

Linnajolu I – Su mundu est mannu. Ddoe podent bìvere totus.

Linnajolu III – Però ddos ant a ochìere.

Linnajolu II – Tocat a fàghere su chi unu sentit. Ant fatu bene a si nche fuire.

Linnajolu I – Fiant trampende·si pare pare e a sa fine su sàmbene at bintu.

Linnajolu III – Su sàmbene!