CSU: 4 annos gherrende contra a una polìtica dannàrgia

S’assemblea aberta de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale s’est riunida oe in Bonàrcadu. Dae sa discussione nd’est essidu chi su CSU punnat a allargare sa base sua de militantes, ativistas e dirigentes de sa polìtica linguìstica. S’analizu de sa conduta de su sòtziu in custos 4 annos est positivu. Sa denùntzia fata giai dae su 2014 chi sa giunta Pigliaru cheriat ghetare a terra sa polìtica linguìstica fraigada in sos annos s’est iscobiada reale a dies de oe. E reale est sa minetza chi s’est intentada a sa limba standard cun una proposta de lege dannàrgia. CSU at mantesu su puntu in custos annos cun atza e coerèntzia e pro custu at registradu cun amargura tentativos de disfamidade, isolamentu e minimamentu de su rolu suo. A si partzire cun disamistade pro mediare cun custa giunta no est istadu sàbiu e no at batidu profetu. A si partzire dae operadores e imprendidores de sa limba at indebilitadu su movimentu sena giuare a nemos. Si su movimentu esseret abarradu unidu contra custa giunta dae su 2014, oe sos dannos diant èssere istados limitados. Imbetzes unos cantos intelletuales, operadores e imprendidores ant legitimadu sos dannàrgios cun unu diàlogu sena tinu e sustàntzia. B’at de chircare una maturidade prus manna intro su ML e a punnare a s’egemonia sena timòria sena chircare semper legitimatzione. A ogni manera est pretzisu a abbaidare a dae in antis mescamente a sas eletziones istatales e regionales. Mancari chi su prus de sos dirigentes de su sòtziu reconnoscant chi su movimentu Autodeterminatzione est s’ùnicu chi ponet sa chistione linguìstica a manera sèria, e bi traballent in intro, CSU abarrat unu sòtziu pluralista chi contivìgiat finas opiniones diferentes in intro de unu programma cumpatìbile cun sa co-ufitzialidade e paridade de sa limba sarda. Duncas si leat s’impignu de presentare unu manifestu linguìsticu de propostas polìticas. A sa matessi manera CSU si impignat a èssere presente, in prus de sa pressione in polìtica linguìstica, in sa formatzione a ogni livellu. A s’allargamentu de sa base operativa at a èssere cunforme un’assemblea prus manna e un’esecutivu prus istrintu pro sas detzisiones urgentes operativas.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*