Bìculos de literadura #9 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca
publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).

 

Crara, s’amiga mea dae semper, at naradu chi custa cosa podet èssere unu bene. Custu biàgiu in mare cun mama, chèrgio nàrrere. Issa, chi est apassionada de psicologia, narat chi mama e deo amus a crarire unu muntone de cosas galu. Mama fiat una pitzinna cando so nàschida deo, ca no aiat fatu mancu binti annos. Ma a pagu prus de binti annos, deo l’apo furadu s’òmine. Su babbu chi deo no apo mai nen tentu nen connotu.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*