Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos).

Borromini at faeddadu sena nàrrere nudda. L’at allonghiada cun Firentze e cun sa nàschida de su fascismu. Sos nòbiles toscanos e sa gioventude fiorentina bestida in nieddu e cun sas insìngias de sos fàscios in petorras.