Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011.

Prus a tardu sas paràulas si fiant fatas confusas, e sa note in fatu si cumprendiant petzi pro s’atzentu. Però s’oratzione brotatiat galu intrea, che òrdine de un’ispìritu chi l’abarraiat petzi pro custu in sa carre moribunda, dae in ue cada rastru de àtera bida morale giai fiat isparidu.