Ùrtimos àrticulos

Bìculos de literadura #49 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos). De seguru, de nàschere no l’as detzisu tue, e mancu babbu tuo, ma mancu deo, in fundu in fundu. Est capitadu e deo l’apo atzetadu, mentras babbu tuo nono. Non chèrgio […]

Bìculos de literadura #48 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos). Si nde faleit s’omineddu de sos còmodos inglesos e pigheint duas mòngias, birgongiosas e penitentes, si sinneint a sa tucadu de su trenu. Una aiat su rosàriu apicadu a […]

Bìculos de filosofia #48 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011. Sa morte pro nois no est nudda, ca su chi s’isorvet mancat de sentimentu, e su chi no sentit non nos pertocat… Abìtua·ti a cunsiderare […]

Jubanne Piga

“Sa vida cuada”: romanzu in sardu standard chi de bellesa crompet sos limbàgios locales

de Bobore Bussa –  Apo acabadu de lèghere custas dies su romanzu de Jubanne Piga, “Sa bida cuada”. Su contu, podet pràghere o nono craramente, sende unu romanzu. A mimme m’est agradadu meda ca m’at dadu sentidos fortes e m’at postu in pensamentu pro tantas cosas de sa bida mea […]

Bìculos de literadura #48 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos). Custu no andat bene Salva. Su tuo fiat s’ùrtimu blog lìberu de su setore. Tando ite depo fàghere deo, pònnere una foto ebbia e posca bos depo obligare a pagare pro […]

Bìculos de literadura #47 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos). Su pòpulu fiat iscutinadu dae sas Alpes a sa Sitzìlia. Chie si siat chi no apat bidu nàschere su fascismu non podet cumprèndere, non podet ischire. Un’òmine chi apat […]

Bìculos de filosofia #47 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011. Custas ideas de Anassàgora incruint unu sentidu profundu, chi diat àere ghiadu sos gregos a sa cuntzetzione de una bida giai immortale in s’operare suo, […]

Bìculos de literadura #47 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos). Finas s’argentinu apòlide, o s’italianu cosmopolita est faghende che a Salva, ma cun Jordi, e pro lu cuare li faeddat in italianu, li narat a origras chi una de custas tres […]

Bìculos de literadura #46 (Tilda de Reni, atora)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Tilda de Reni, atora” de Antonio Corsarcata publicada dae NOR in su 2014 (colletzione Isteddos). Totu perdemus, e in una calada de ogru, mama e deo non nd’ischìamus nudda de sas deudas de babbu. Totu est agabbadu in pagas chidas: sa marcadura de sa […]

Bìculos de filosofia #46 (Sa morte austera)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Sa morte austera” de Pere Coromines y Montonya traduida in sardu dae Antoni Arca e publicada dae Condaghes in su 2011. Non b’at bisòngiu de fàghere un’istòria de su cuntzetu de sa morte e de s’immortalidade pro iscrìere unu libru a subra de sa cunduta umana. […]

Bìculos de literadura #46 (Domo de Jordi)

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Domo de Jordi” de Antoni Arca publicada dae NOR in su 2017 (colletzione Isteddos).  Salva, chi est s’assistente de Célestine Marie, fotògrafu issu puru, espertu de informàtica, webmaster de su blog ufitziale de sa CMDex, Célestine Marie Dupignol excellence, li faghet s’ogritu a issa, comente […]