Ùrtimos àrticulos

Tàtari – Terranoa. Bonos printzìpios e mègius fines.

Tàtari – Terranoa. Bonos printzìpios e mègius fines.

Est su primu cantieri acumpridu de su caminu Tàtari Terranoa su chi Pedru Ciucci, amministradore ùnicu de s’Anas e Ugo Capellacci, Presidente de sa Regione Sardigna ant abertu. S’amministradore Ciucci at ammentadu cantu , a pàrrere suo, sa Sardigna est de importu pro s’Anas: “inoghe b’amus traballu pro 1,3 milliardos […]

Làmpadas, mese de catza.

Làmpadas, mese de catza.

Su mese de làmpadas pro chie l’agradat su mercadu de sa botza est a su sòlitu su mese ue acumprint sos cuntratos de sos giogadores, e si podet fàghere carchi negòssiu bonu sena ispèndere nudda, o a istracu baratu. In unu situ Tuttocagliari.net ant proadu a assentare una listra de […]

Frantziscu Pàulu Cannas: su sìndigu chi giurat in sardu

Frantziscu Pàulu Cannas: su sìndigu chi giurat in sardu

  Unu signu fortzis minore ma de importu mannu pro totu su movimentu linguìsticu. Est su chi at chèrfidu dare Frantziscu Pàulu Cannas chi, elìgidu pro sa de duas bortas sìndigu de Collinas (bidda connota unu tempus che a “Forru”), at giuradu fidelidade a sa Carta Costitutzionale in antis in […]

Nainggolan a bia de Roma?

Nainggolan a bia de Roma?

Sa Juventus, s’Inter e sa Roma sunt chirchende su giogadore de fùbalu belga chi est de su Casteddu. Sos chi prus punnant de lu comporare paret chi siant sos de sa Roma. Su presidente de su Casteddu, non b’arresonat nemmancu pro prus pagu de 15 milliones de Euro, est custa […]

Su pitzinnu prus lestru de Itàlia est orgolesu.

Su pitzinnu prus lestru de Itàlia est orgolesu.

Cun su tempus de 9’55” Giuanne Pedru Fronteddu, giovaneddu orgolesu de 14 annos, est su campione italianu nou in sos 80 metros pranos. Fronteddu, chi no aiat mai cùrridu in peruna dìsputa de atletica finas a unu mese a como cando l’at tesseradu sa Delogu de Nùgoro, in ue l’allenat […]

Irbono narat chi emmo a su bilinguismu.

Irbono narat chi emmo a su bilinguismu.

Su primu in Ogiastra e in sos primos de totu sa Sardigna, su Comunu de Irbono, dae inoghe a carchi chida at a ghiare su progetu: “Su bilinguismu: unu modellu culturale e un’istile de vida”. Fatu paris cun s’Istitutu de istùdios e de chircas C. Bellieni de Tàtari, su progetu […]

Ràdio Maria: “Una làssida in favore nostru est un’atu de amore”

Ràdio Maria: “Una làssida in favore nostru est un’atu de amore”

“Betzos caros, a l’ischides chi nois de Ràdio Maria atzetamus fintzas sas làssidas de sos bios?”; “una làssida, mancari minore, nos andat bene”. Paret chi siant paràulas chi in custas dies ant lèghidu betzos meda in sas lìteras chi ant retzidu e chi lis sunt istadas imbiadas dae “Ràdio Maria”, […]

Ritardo scolastico e lingua

Ritardo scolastico e lingua

Guardatevi questa tabella. Riporta i dati del ritardo scolastico nella provincia di Cagliari per l’anno scolastico 2008/09: http://sardiniaopendata.files.wordpress.com/2013/06/selezione_009.png?w=1200 Poco più della metà dei maschi è in regola. Le femmine, ma pare che questa differenza sia universale, li superano del 10%. Anche la percentuale di studentesse in ritardo è comunque altissima, […]

Test INVALSI: sa rebellia de Pasada

Test INVALSI: sa rebellia de Pasada

Su 24 de maju sa Dirigente Iscolàstica de Pasada Antonella Piredda at abertu unu protzedimentu disciplinare contra a sas maistras Gonaria Carroni e Maria Andreana Deledda ca no ant chèrfidu fàghere fàghere a sos dischentes sos nòdidos “TEST INVALSI”. Ma ite sunt custos test? Est una prova iscrita chi at […]

A su malu pagadore, tira·nche·li su chi podes.

A su malu pagadore, tira·nche·li su chi podes.

Sa corte costitutzionale at declaradu chi no est de ammìtere su ricursu chi sa RAS at presentadu in su mese de austu de su 2012 contra a sa nota de su Ministèriu de s’economia e de sas finàntzias una parte de su dinari chi tocat a sa Sardigna. Sa consulta […]

Sa RAI e sa limba sarda. E sos sardos?

Sa RAI e sa limba sarda. E sos sardos?

Su 16 de maju est istadu firmadu un’acordu de tres annos (2013-2015) pro crèschere sas trasmissiones in limba tedesca e ladina e duncas fintzas oras e orgànicu de assentare  in prus. S’acordu est istadu fatu intre de sa RAI (diretore generale Luigi Gubitosi), sa Presidèntzia de su Consìgiu (sutasegretàriu Giovanni […]