Ùrtimos àrticulos

Su tocu de sas càmpanas

Su tocu de sas càmpanas

  A calicunu diat bènnere gana de aboghinare: “Annuntio vobis gaudium magnum; habemus Sardum!” In ue b’est su sardu? In s’agenda polìtica de sos partidos pro sas regionales de su 2014. Belle che totu sos partidos – francu sos Riformadores, chi ant naradu chi sunt in favore de su bilinguismu […]

Bilinguismu creschet in Serramanna e in Biddesorris

Bilinguismu creschet in Serramanna e in Biddesorris

In intro de su progetu de sa Regione Autònoma de Sardigna nomenadu Bilinguismu Creschet s’Assòtziu culturale Sa Bèrtula Antiga, su Comunu de Pula, organizadore de su progetu, su Comunu de Biddesorris, su Comunu de Serramanna e s’Istitutu Cumprensivu Istatale de Serramanna, apariciant s’addòbiu: SU BILINGUISMU SARDU – ITALIANU: UNU PRIVILÈGIU E UNA OPORTUNIDADE MANNA MEDA […]

Bilinguismu creschet In Bosa e in Iscanu

Bilinguismu creschet In Bosa e in Iscanu

Sas comunas de Iscanu (capofila), Bosa, Frussio, Mòdolo, Montresta, Sàgama, Sinnarìolo, Sune, Tinnura, Tresnuraghes, paris cun sa Regione Sardigna ammaniant duos addòbios de importu pro Bilinguismu Creschet: in Bosa, su 04/09/2013 a sas 18,30, in sa Sala riuniones de sa biblioteca tzìvica (cunventu betzu de su Càrmine) e in Iscanu su 05/09/2013 a sas 16,30 Teatru […]

Sa tzucada de sa barca de sa carruba.

Sa tzucada de sa barca de sa carruba.

Naufragio: è l’affondamento completo di una imbarcazione o di una nave per cause accidentali. Custu si leghet in wikipedia pro custa paràula. Est tocadu a andare a l’abbaidare ca oe in su giornale (la nuova Sardegna) bi naraiat chi sa LSC est “naufragata” est a nàrrere afundada de su totu, […]

Su sardu, una limba “normale” (1)

Su sardu, una limba “normale” (1)

Comintzamus oe un’anàlisi e/o unu resumu de su libru iscritu dae Pepe Coròngiu in su 2013 (Ed. Condaghes de Casteddu) <<Il sardo – Una lingua “normale”>>, ca pensamus siat unu manuale de giudu e profetu mannu pro totu sos chi “no nd’ischint nudda, pro chie non connoschet sa linguìstica e […]

“Remuntada” Casteddu. 2-1 cun s’Atalanta.

“Remuntada” Casteddu. 2-1 cun s’Atalanta.

Su Casteddu comintzat binchende su campionadu 2013/2014. Lopez, sa prima bia allenadore a sa sola, detzidet de pònnere a giogare totu giogadores chi bi fiant finas annu passadu: petzi Astori non giogat, fàtzile chi siat signale chi su defensore est galu in su mercadu e potzat mòere dae Casteddu. Càmbiat […]

A ite semus gioghende?

A ite semus gioghende?

“Limba”, limba sarda, lingua sarda. Custas dies nde semus faeddende meda e nde semus intendende faeddare a manera bundante. Non semper però in manera crara e lìmpia. Giacomo Sanna in sa cunferèntzia de imprenta pro presentare una lege de revisione costitutzionale de s’Istatutu autonomìsticu pro fàghere de su sardu sa […]

Lùvula ti canto: poetas in pees de Su Monte.

Lùvula ti canto: poetas in pees de Su Monte.

A fàghere cultura in sas biddas est semper prus difìtzile ca su dinari est pagu e ca in sas concas de sas persones non semper est craru chi sa cultura no est petzi su bebèchinu de calicunu , ma est unu mèdiu pro crèschere e pro connòschere su mundu: siat […]

Astori non si tremet dae Casteddu.

Astori non si tremet dae Casteddu.

“Apo naradu a Astori chi no lu bendo”. Su Presidente de su Casteddu Cellino torrat chi nono de una borta a su Napoli, sa tratativa est andende a dae in antis dae su mese de làmpadas: “De Laurentiis est una persone chi connosco, e nos fìamus finas postos de acordu […]

A cara a cara cun…. Jacu Floris

A cara a cara cun…. Jacu Floris

Jacu Floris, nàschidu in Lodè (Nu), at leadu sa maturitade Iscientìfica in Thiniscole (Litzeu Iscientìficu Mialinu Pira de Bitzi), est laureadu in s’Universidade de Tàtari, in Lìteras Antigas e dutore in Istòria de su tempus de mesus pro s’Universidade de Bartzellona, in ue traballat. Vostè istat in su disterru. Ais […]

Rai Tre Regionale: su sardu, limba istràngia.

Rai Tre Regionale: su sardu, limba istràngia.

Chi sa Rai no apat a coro su sardu giai s’ischit, ma su chi b’at capitadu eris in su telegiornale regionale de su sero est s’assempru chi sa limba sarda non siat a manìgiu de sos giornalistas, e a manera prus manna de sa classe dirigente sarda. Su giornalista Carlo […]