Sa poesia in limba sarda de Pintor Sìrigu

de Sarvadore Serra

Politicamente, Efis Pintor Sìrigu est istadu unu traitore: in antis at leadu parte, in su 1794, a sa dispatzada de sos piemontesos; pustis est coladu a s’ala de su re e, in su 1796, est istadu protagonista de sa repressione brutale de Bono. In su matessi tempus, però, est istadu un’iscritore in limba sarda: at iscritu poesias medas de gabbale, de su gènere satìricu, e de custu argumentu cherimus faeddare inoghe.

—————————————————-

Sa poesia de Pintor Sìrigu, populare in sos temas e in unos cantos nùcleos fundamentales de figuras chi torrant bastante a s’ispissu, s’afirmat cun unu tràgiu personale, in s’inghìriu de sos imbentos espressivos, in su sabore  de su limbàgiu distintu, in sas mesuras mètricas  de ritmos iscandidos cun sabiore e ghiados dae una musicalidade fina a beru.

Pilloni chi sesi de tantis e tantis

Non serbit chi cantis; – torradind’andai.

Est unu cumintzu comunu, chi l’agradat a su poeta istudiadu comente a su poeta populare: ma deretu Pintor Sìrigu nche lu pesat in un’àera de brulla galante, chi faghent pensare a sos chertos amorosos de sos salotos de su 700:

Torradind’andai – ai cuddus limonis

Ai cuddu aràngius, chi a primu abitasta;

Aundi cun suavis, e bellas cantzonis

Is oras, is mesis, is annus passasta.

Comente in un’àteru cumponimentu famadu, cun un’atacu chi est pròpiu populare:

Po puru cantzonis? Amigu, ita naras?

Cantzonis po paras – non ti potzu fai.

In “Femu cassadori”, però, essit a pìgiu s’ispiratzione mègius de Pintor Sìrigu, est a nàrrere sa vocatzione a si pasare  in s’impressione de su cumintzu, cun unu recamu de figuras finu a beru, chi intùndiat  su nùcleu tzentale de sa poesia  cun un’atmosfera de elegàntzia  rococò, marcada dae su sèberu  galanu  de sos agetivos e dae s’isvilupu cumplessu de s’unda rìtmica  de su tessìngiu mètricu:

Femu cassadori, e tenemu scupeta

E mai una beta – emmu potziu cassai

Sos pugiones, e sos animales in generale, sunt   presèntzias    fitianas   in sa poesia de Sìrigu: ma su poeta est un’animalista pro modu de nàrrere,  ca suta de custas aparièntzias  current sos umores de un’ ironia sulena, de un’osservatzione bonària  de su mundu chi abbrandat  sa poesia de brulla in su giogu de sas figuras. Dae custa atitùdine naschet  sa “Cantzoni de su caboniscu” chi est una de  sas cosas prus originales de sa poesia sarda, una prenda  de abilidade figurativa, de imbentu de movimentos e de iscatos musicales:

Mi fai’ prexeri su ddu tenni in manu,

Gei est unu caboniscu

Chi si pigat su friscu – dognia dì a mengianu

Cantendi baggianu

Gosat de ‘oghianu – pinnas doradas bogat

In sa terra forrogat

Cantu agatat ndi bogat – e non dui lassat nudda

Gei est unu caboniscu

Chi si pigat su friscu – tzerriendi is puddas

Aspetendiri cuddas

Deretu s’atzutzuddat – bellu inchighiristau

Custu puddu est su retratu brullanu de unu tzitzisbeu: ma sa poesia vivet de custu ballitu de amore, de custa secuèntzia de movimentos e de agetivos, sena distìnghere  intre su cortegiadore  de salotu e su puddu vaniscu e cassadore. In custu Pintor Sìrigu est a beru unu poeta ingiogatzadu,  cun unu gustu totu lìberu  e abertu  de s‘apentare  cun sa matèria sua e cun sa limba sua.

Unu Cummentu

  1. Vittorio Falchi says:

    Custas e ateros piesias de Pintor Sirigu sun imprentadas in sa rivista S’Ischiglia de sos annos da e su 1949 a su 1957. Bella e cumprida custa presentatzione de unu poeta campidanesu tra sos pius bravos.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com