Bìculos de literadura #6 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa”
de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu
e publicada dae Condaghes in su 2014.

E tando nde torrat su primu amoradu suo – chi in antis fiat impreadu che iscrianu copiadore e como est ricu de non crèere – nde torrat totu in una e si la còjuat. E dae bellu a nou fàulas. Chie est ricu non si còjuat cun sa fìgia de una domo derruta. E bois narade·mi chi in su teatru cussu si podet atzetare, che una cosa chi sutzedet finas de a beru, mancari pagas bortas, ma deo abarro de s’idea chi in custas maneras si corrumpet in su pòpulu su sensu de sa beridade, chi si leat sa etzetzione comente règula, chi si abbacat sa moralidade pùblica, imparende a fàghere su tzocamanos, in su teatru, a cosas chi, in su mundu, diant èssere leadas pro machines ridìculos dae cale si siat cummertziante o impresàriu onestu. Cando deo mi fia cojuadu, fìamus in trèighi in sa dita de sogru meu – Last & Co – e faghìamus bonos afàrios!

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*