Bìculos de literadura #28 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa”
de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu
e publicada dae Condaghes in su 2014.

Ma aìgiu Stern at cumintzadu su traballu suo, at atopadu luego impèdumos. A parte s’impèdumu de nde seberare e de ordingiare in mesu a totu cussu materiale sas cosas de importu, s’agataiant in sos manuscritos paràulas e fràsias chi issu non cumprendiat e chi finas pro me fiant istranas. Fiant prus che àteru in limba giavanesa o malesa. B’aiat finas incurtzaduras malas a cumprèndere. Apo cumpresu chi aìamus bisòngiu de Sjaalman, e sigomente non mi paret bellu chi unu giòvanu aeret tratamentu cun gente pagu fidada, non bi cheria mandare ne a Stern e nemmancu a Fritz. Apo leadu un’imboligada de durches avantzados dae s’ùrtimu cumbidu – ca deo penso semper a totu – e so andadu a domo sua. Non fiat bellu meda in ue istaiat, ma sa paridade de totu sos òmines, e finas cussa chi pertocat a sas domos issoro, est una fantasia. Issu matessi l’aiat naradu in ue at iscritu de chirca de sa ditza. E prus che àteru non m’agradat sa gente chi no est mai cuntenta.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*