Bìculos de literadura #20 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa”
de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu
e publicada dae Condaghes in su 2014.

Comente aia naradu, aia postu a banda tzertos paperis, ca pariant chi mi diant pòdere serbire in su traballu meu, ca pro cussu bivo deo. Depo ammìtere chi pro su restu fia comente timerosu. Non nche li podia torrare su pabirotu ca no ischia in ue istaiat. Ma como su pabirotu fiat abertu. Non podia fàghere finta chi non b’aia abbaidadu a intro, e no lu dia àere fatu mai ca a mie m’agradat sa beridade. Non fia resurtadu nemmancu a lu torrare a serrare in manera chi non s’esseret bidu chi fiat istadu abertu. Depo ammìtere prus che àteru chi tzertos passàgios chi tratant de su cafè m’aiant fatu bènnere gana de nd’ischire de prus, ca mi pariat chi nde dia àere pòdidu fàghere bonu impreu. Nde leghia onni die una chedda de pàginas, e prus leghia e prus mi firmaia in s’idea chi s’òmine depet èssere cummertziante de cafè pro ischire comente andat su mundu. So seguru chi sos Rosemeyers, chi cummèrtziant in tzùcaru, no ant bidu mai cosas de importu che custas.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*