Bìculos de literadura #19 (Max Havelaar)

sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Max Havelaar: est a nàrrere “Sas astas de su cafè de sa Cumpangia de Cummèrtziu olandesa”
de Multatuli (Eduard Douwes Dekker) traduida in sardu dae Antiogu Cappai Cadeddu
e publicada dae Condaghes in su 2014.

Depo ammìtere – sa beridade si nàrgiat – chi deo, chi apo totu sa vida cummertziadu in cafè, no apo cumpetèntzia de giuigare su valore de totu su chi bidia, ma, finas sena custu giudìtziu, petzi sa lista de sos argumentos tratados fiat atrativa. Dae cando bos apo contadu su contu de su Gregu, ischides chi deo apo imparadu unu pagu de latinu e, mancari in sa currispondèntzia mia fatzo a mancu de tzitatziones – chi in s’ufìtziu de unu cummertziante non bi deghent – apo pensadu a beru, bidende totu cussas cosas: Multa, non multum o De omnibus aliquid, de toto nihil. Ma fiat prus che àteru pro una casta de arrennegu, comente chi essere impuntzadu dae totu cussa sabiduria chi bidia istèrrida a in antis meu, dae unu tzertu bisòngiu de li rispòndere in latinu, non ca cheria pròpiu faeddare gasi. Ca, leghende cun prus àsiu s’unu e s’àteru passàgiu, depia ammìtere chi su chi aiat iscritu totu cussu ischiat bene ite fiat narende, e mustraiat una cumpetèntzia manna in sos arresonos suos.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*