-de Sarvadore Serra-

Marianu IV

Sos Giuigados, giai l’ischimus, fiant bator Istados indipendentes, nàschidos comente isvilupu de entes amministrativos chi bi fiant giai.

S’ìsula nostra fiat ruta suta de s’influèntzia bizantina in su 534 AD, e l’aiant partzida in distritos cramados merèie, guvernados dae unu judex Provinciae chi istaiat in Càrali, e controllados dae un’esèrtzitu chi istaiat in Forum Traiani (Fordongianus). In su 703 sos bèrberos islàmicos aiant cumintzadu a atacare semper prus a s’ispissu sas costas sardas. Su judex Provinciae, pro difèndere mègius s’ìsula, nch’aiat tramudadu sos poderes tziviles e militares suos a sos bator sustitutos de sas merèie de Càlari, Torres, Gaddura e Arbarèe, chi a bias de su 900 si sunt fatos indipendentes, devenende issos etotu judices (in sardu giùighes = res de su Logu o Istadu issoro.

Ma, comente fiant organizados custos Istados?

Su Giùighe l’eleghiant in discendèntzia ereditària pro lìnia maschile (raramente feminile; fiat prus comuna sa regèntzia pro contu de un’erede òmine minore de edade).

Su Giùighe non fiat unu soveranu assolutu: sa polìtica sua la controllaiat unu parlamentu chi si naraiat Corona de Logu; de custu parlamentu nde faghiant parte sos majorales de su Giuigadu, sos membros de sa gerarchia eclesiàstica e rapresentantes de su territòriu.

dorgodorio

Sa Corona de Logu investiat in manera formale s’erede isseberadu in un’assemblea, chi si naraiat Collectu.

Su Giùighe rennaiat pro more de unu patu cun su pòpulu (bannus consensus); si beniat mancu custu patu, a su pòpulu fiat reconnotu su deretu a sa detronizatzione e a su tirannitzìdiu.

Su patrimòniu personale de su Giùighe fiat distintu dae su patrimòniu de su Rennu, pro su cale su Giùighe teniat su podere esclusivu de amministratzione, cun su cunsensu de sa Corona de Logu. In s’atividade sua, a su Giùighe l’agiuaiant unu Cantzilleri chi faghiat parte de sa gerarchia eclesiàstica e unos cantos funtzionàrios chi lis naraiant Majores, chi su prus importante fiat su Majore de Camera.

Ma est in s’amministratzione locale chi s’organizatzione de custos Istados mustrat totu sa modernidade sua. Su Rennu fiat partzidu in distritos amministrativos, sas Curadorìas, variàbiles in sas làcanas a manera chi sa populatzione de cada distritu esseret, pagu prus o mancu, ecuivalente. Sa Curadoria la guvernaiat sa Corona de Curadoria, ghiada dae su Curadore. Sos òmines lìberos de cada Curadoria eleghiant unu rapresentante de imbiare a sa Corona de Logu.

Carta giuigados sardos

Su Curadore nominaiat, cun su cunsensu de s’assemblea curadoriale, sos funtzionàrios locales: su Majore de Bidda, una casta de sìndigu chi teniat fintzas sa tarea de amministrare sa giustìtzia; su Majore de Scolca, chi cumandaiat una guàrdia (Scolca), archètipu de s’istitutzione traditzionale de sas Cumpangias Barratzellares, pro difèndere sas zonas rurales; su Majore de Armentos, pro controllare su pastoriu.

In su tempus de sos Giuigados b’aiat belle milli biddas e sessanta curadorias in totu s’ìsula, chi currispondiant pro su bonu a sas subregiones istòricas de sa Sardigna.

Su chi mancaiat de su totu fiat s’elementu feudale, predominante in s’Europa cuntemporanea e introduidu in Sardigna petzi cun sa cunchista catalana. Sa tzerachia in su tempus de sos Giuigados pertocaiat petzi sa tzessione de una parte de su produtu de su traballu, e sos pritzipales non podiant dispònnere de sa vida de sos tzeracos.

Un’organizatzione, duncas, chi paret, relativamente a sos tempos istòricos suos, un’unicum, cun elementos a beru de modernidade, fases embrionales de polìtica federale e de partetzipatzione demòcratica.

Ligàmene https://albertomassazza.wordpress.com/2014/05/03/lorganizzazione-dei-giudicati-sardegna-medioevo-quattrogiudicati/