Bìculos de filosofia #27 (Sos vantos de su machine)

Sèberos de Sarvadore Serra
leados dae s’òpera Sos vantos de su machine (Stultitiae laus)
de Eràsimu de Ròterdam traduida in sardu dae Albino Pau
e publicada dae Condaghes in su 2009.

Natze, in gràtzias: a potet istimare a un’àteru chie est a òstiu ficatu chin sene matessi? A potet annare de ocordu chin sos àteros chie est in disacordu chin sene matessi? A potet piagher a sos àteros chie est a chiriella chin sene matessi?

Cantu mi timo chi nessune potat atrogare una cosa goi, bastante chi non siat prus macu de su machine matessi.

Ma si mi diant ponner in barantina, nessune diat poter arramponare a s’àteru, àntzias a onzunu diant benner sos conos pro su vracu chi bessit a isse matessi, a onzunu diant parrer miseràbiles sas cosas suas e diat odiare a sene matessi.

Gai est su contu! Sa natura, chi in metas cosas est prus frìtica chi non mama, nch’at istichitu in sa cherveddera de sos cristianos, mescamente in cuddas de una canta sapitoria, unu pecu: cussu de esser discuntentos de sene matessi e de proare istima pro sos àteros.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*