Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

gesus1maxresdefault

Evangèliu segundu Matèu [Mt 4,12-17]

Cando chi Gesùs aiat ischidu chi a Giuànne dd’aiant postu in presòne, fiat recuìdu in Galilèa e aiat lassadu a Nàzaret pro istare in Cafàrnau, in s’oru de su mare, in su sartu de Zàbulon e de Nèftali, a manera chi si cumpriret su chi aiant naradu pro mèdiu de su profeta Isaìas:

«Terra de Zàbulon, e terra de Nèftali,

a bia de su mare, a dae inantis a su Giordanu,

Galilea de is gentes!

Su pòpulu chi istaiat in is tènebras

aiat bidu a una lughe manna,

pro is chi istaiant in sa regione e umbra de morte

una lughe s’est pesada».

Dae tando Gesùs cumentzaìat a preigare e a narrere: «Cunvertide.bos, ca su rennu de is chelos est acanta de lòmpere».

(tradutz. a  in curu de Alessandro Dessì)

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com