Polìtica Linguìstica

Formatzione insinnantes: in Casteddu movet dae cras, in Tàtari est firma

Formatzione insinnantes: in Casteddu movet dae cras, in Tàtari est firma

Sa formatzione de sos insinnantes in limba sarda s’at a fàghere de seguru. A su mancu in Casteddu, mentres in Tàtari no bi isperamus prus. Chenàbura 11 e sàpadu 12 de santandria chi benint Universidade de Casteddu, Diretzione Iscolàstica Regionale e Assessoradu Regionale de s’Istrutzione Pùblica ant cumintzare sa fase […]

Senadore Massida e on. Planetta pregontant a subra de su tzensimentu

Senadore Massida e on. Planetta pregontant a subra de su tzensimentu

In riferimentu a s’esclusione de su sardu dae sa documentatzione pro su tzensimentu, su senadore de su Pdl Piergiorgio Massidda e su consigeri de su Partidu Sardu Efes Planetta ant presentadu sas dies coladas un’interrogatzione parlamentare s’unu e una consiliare s’àteru a risposta iscrita.

Bilartzi: sa passièntzia cumintzat a mancare

Bilartzi: sa passièntzia cumintzat a mancare

Sa passièntzia de sa gente cumintzat a mancare ca sa limba e sa cultura in limba sarda non sunt agiuadas e valorizadas a primore. Est su messàgiu chi nd’est essidu dae s’addòviu mannu fatu in Bilartzi (Aristanis) sàpadu su 5 de santandria in cara a paritzas chentinas de pessones, lòmpidas, […]

S’editoria sarda (in sardu) sighit a cùrrere

S’editoria sarda (in sardu) sighit a cùrrere

Badesi. A pustis de s’èsitu bonu chi b’at àpidu in Padru e in Tèmpiu, s’Ufìtziu de sa Limba Sarda de sa Provìntzia de Terranoa Tèmpiu paris cun sa Comuna de Badesi e sas editziones Papiros organizat pro chenàbura 11 de santandria a sas 10,30 de mangianu in sa sala de […]

Apertas is iscritziones a “Imprea sa Limba”

Apertas is iscritziones a “Imprea sa Limba”

At a cumintzare in sa segunda metade de Onniasantu su cursu de sardu “Imprea sa Limba” cuncordadu dae su sòtziu culturale LUMs Lìbera Universidade Mediterrànea Sarda e dae su partidu indipendentista ProgReS Progetu Repùblica. Su cursu, chi s’at a pòdere sighire in sa sede natzionale de su partidu in sa […]

L’insostenibile leggerezza dell’essere… sardi

L’insostenibile leggerezza dell’essere… sardi

Si può essere sardi fino al midollo, essere radicati nell’isola come un ginepro secolare e avere però degli “scheletri nell’armadio”. Io ne ho uno che mi crea a dire il vero qualche problema di coscienza. Passi non amare culurgiones, porchetto e dolci di mandorle, sopratutto se poi la passione che […]

Sa retòrica de Maninchedda

Sa retòrica de Maninchedda


Un’amigu m’at scritu de faer una critica prus articulada a su manifestu antirevolutzionariu de Maninchedda. Ma deo non bi la fatzo a scrier in manera seria de cussu muntone de faeddos retoricos e boidos. Lassende puru a una parte sa comitzidade involuntaria de “servire il popolo”, ca scritu de unu […]

Serafina Mascia presidente de sa FASI

Serafina Mascia presidente de sa FASI

Cun 252 votos intre 274 chi ant votadu, Serafina Mascia at balangiadu sa càrriga de presidente de sa Fasi, sa federatzione de sos cìrculos de sos emigrados in Itàlia. Leat s’iscanu a Tonino Mulas chi dae sa matessi assemblea est istadu proclamadu presidente onoràriu, mentres Filipu Sòtgiu (leader istòricu) est […]

Su CLS non crèet a Mastino e difidat sa Regione

Su CLS non crèet a Mastino e difidat sa Regione

Su Comitadu de sa limba sarda difidat sos dirigentes regionales de permìtere a s’Universidade de Tatari de no insingiare in/sa limba sarda.

Tàtari: “Chimbanta annos de sìndrome de Istocolma”

Tàtari: “Chimbanta annos de sìndrome de Istocolma”

Si narat “Sìndrome de Istocolma”e nd’est sa maladia prus manna chi tenet su Movimentu Linguìsticu pro sa limba sarda. Sos sìntomos sunt custos: basare sa manu de chie ti nde leat su pane dae buca.

Siddi (FNSI): “Est pretzisu unu canale RAI pro su sardu in Sardigna”

Siddi (FNSI): “Est pretzisu unu canale RAI pro su sardu in Sardigna”

Franco Siddi, presidente de sa FNSI pro totu s’istadu italianu, at pedidu unu canale digitale de sa RAI pro s’amparu de s’identidade “ispetziale” e de sas minorias linguìsticas in Sardigna. L’at fatu sas dies coladas in ocasione de una manifestazione de s’Ugisrai, sindicadu de sos giornalistas de s’emitente pùblica, in […]