Polìtica Linguìstica

Nèbida #10

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Adiosu Joaquín! E como sa màchina, inevitàbile, sonu e prùere. E ite cuitat unu eliminende gasi sas distàntzias? Sa mania de biagiare benit dae […]

Isposòriu de sàmbene #10

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Pitzocu I – Custa est una cassa. Isposu – Una cassa. Sa prus manna chi […]

Nèbida #9

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Su traballu! Su traballu! Ipocrisia! Traballu est su de cussu pòveru paralìticu in cue mesu trasinende·si… Ma deo ite nd’isco? Iscusade frade meu – […]

Isposòriu de sàmbene #9

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Pedidora – Non nche depent colare s’arroja. Silèntziu! Luna – Sunt benende! (Si nch’andat. Abarrat […]

Nèbida #8

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). S’immaginatzione mea non pasat. Sos mandrones sunt issos, sos chi narant chi traballant e imbetzes s’atontant e annegant su pensamentu. Ca, pro nàrrere, cussu bucalloto […]

Isposòriu de sàmbene #8

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Inoghe non colant. Su sonu ‘e su riu at a istudare cun sonu de truncos […]

Nèbida #7

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). E gasi una carrera e un’àtera e un’àtera. “Ma cuddu pitzocheddu, – fiat narende tra se e se Augusto, chi prus chi pensende […]

Isposòriu de sàmbene #7

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Non siat umbra ne imboscada chi non potzant fuire! Chèrgio intrare in unu petus pro […]

Nèbida #6

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Tando fiat colada in carrera no unu cane ma una pitzoca losana, e in fatu de sos ogros suos fiat andadu, comente calamitadu, sena […]

Isposòriu de sàmbene #6

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Essint. Dae s’iscrariada a manca essit sa Luna. Sa Luna est unu linnajolu giòvanu de cara […]

Dae Catalùnya movet torra su dibàtu pro “Su sardu normale“ de Coròngiu

Dae Catalùnya movet torra su dibàtu pro “Su sardu normale“ de Coròngiu

  Sa Revista de Llengua i Dret (Journal of Language and Law) de sa Escola de Administraciò Pùblica de sa Generalitat de Catalùnya, cun una retzensione longa e argumentada, at torradu a abèrrere su dibatu in contu a su libru “Il sardo una lingua normale” de Giuseppe Pepe Coròngiu. In […]