Polìtica Linguìstica

CSU: 4 annos gherrende contra a una polìtica dannàrgia

CSU: 4 annos gherrende contra a una polìtica dannàrgia

S’assemblea aberta de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale s’est riunida oe in Bonàrcadu. Dae sa discussione nd’est essidu chi su CSU punnat a allargare sa base sua de militantes, ativistas e dirigentes de sa polìtica linguìstica. S’analizu de sa conduta de su sòtziu in custos 4 annos est positivu. […]

Bonàrcadu - Festa de sa Liba Ufitziale - 2016

Sàbadu mangianu, in Bonàrcadu, assemblea aberta de su CSU

Belle 4 annos gherrende e peleende pro sa limba sarda. Est dae su 2014 chi su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale est batallende pro li reconnòschere, a su sardu, su postu chi li tocat. Una limba chi tenet a s’ala sua duas leges, sa n. 26 de sa Regione e […]

Contos de Gramsci in Casteddu e Bartzellona pro su diàlogu in Catalugna.

Contos de Gramsci in Casteddu e Bartzellona pro su diàlogu in Catalugna.

 In su clima caente de sa  campagna eletorale in ue ant a detzìdere su venidore de sa Catalugna, de s’Ispagna e de s’Europa, essit a campu un’initziativa editoriale de calidade  pro chie bisat sa paghe. Est un’alliàntzia internatzionale  de editores e istudiosos  pro promòvere su diàlogu de sas limbas e […]

Primu de nadale in Casteddu, sas resones de sa Catalugna

Primu de nadale in Casteddu, sas resones de sa Catalugna

Apellu a sas autoridades pro sa liberatzione de sos presoneris polìticos  catalanos. Chenàbura in Casteddu “Sas resones de sa Catalugna”, addòviu  istòricu-polìticu promòvidu dae su CSU Sas resones de sa Catalugna prus in gasi de sa situatzione chi sunt vivende a s’àtera ala  de su Mare de Sardigna. Pro cumprèndere, […]

RAS, sa polìtica linguìstica chi non b’est

RAS, sa polìtica linguìstica chi non b’est

de Pepe Coròngiu Cun s’ùrtimu càmbiu de pare de su guvernu regionale in s’assessoradu de sa cultura, totus aiamus isperadu in unu megioru. Gasi est istadu? Sos annos antepostos difatis, cussos ghiados dae Claudia Firino, fiant istados orrorosos pro sa chistione de sa polìtica linguìstica. Su servìtziu limba sarda cantzelladu […]

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Su CSU est contràriu a su Testu Únicu de lege   pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narat chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlamentu de carrera […]

Programatzione RAI in sardu: su mesu de sas trasmissiones in italianu

Programatzione RAI in sardu: su mesu de sas trasmissiones in italianu

Su monte de sa polìtica regionale, pustis tres annos de pistu, at isfendiadu unu sorigheddu linguìsticu. Su Coordinamentu pro Sardu Ufitziale, organizatzione indipendente de linguìstas e ativistas impignada meda in custos annos in su fronte de sa promotzione de sa limba sarda, denùntziat a custa manera su chi at naradu […]

Disafiu de sos memes in sa limba materna

Disafiu de sos memes in sa limba materna

 Si narat “Mother Language Meme Challenge” e est unu modu innovativu e modernu de festare sa Die internatzionale de sa Limba Materna fissada dae s’Unesco su 21 de freàrgiu de ogni annu. Sa Sardigna in custu 2017, gràtzias a su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, organizatzione indipendente de ativistas e […]

Tradutziones in sardu, pro ite?

Tradutziones in sardu, pro ite?

 –  de Sarvadore Serra S’addòviu de s’àtera die in Casteddu, ammaniadu dae su CSU pro presentare sas tradutziones in sardu de “Dubliners” de J. Joyce e “The Canterville Ghost” de O. Wilde, est istadu un’ocasione pro torrare imposta a carchi pregonta e dare su sensu de unu traballu gasi de […]

Su sero prus bellu pro Sarvadore Serra, tradutore

Su sero prus bellu pro Sarvadore Serra, tradutore

-de Giuseppe Pepe Corongiu- Est istadu su seranu de sas tradutziones de giudu, ma finas e mescamente su de Sarvadore Serra. Su sero prus bellu pro unu traballadore de su Movimentu Linguìsticu chi at fatu meda pro sa càusa. Difatis, s’addòbiu organizadu in sa libreria Feltrinelli de Casteddu sàbadu coladu […]

RAI e limba: narcolessia linguìstica de sa Giunta Pigliaru

RAI e limba: narcolessia linguìstica de sa Giunta Pigliaru

– CSU, comunicadu – Sa Giunta Pìgliaru est assente de su totu in sa chistione limba sarda. Lu narat su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun riferimentu particulare a sa chistione de sa mancàntzia de presèntzia in sa Rai de s’idioma istòricu de sa Sardigna . A pàrrere de s’assòtziu […]

shared on wplocker.com