Polìtica Linguìstica

CSU: autoisorvimentu e càmbiu de fase

CSU: autoisorvimentu e càmbiu de fase

Eris in Bonàrcadu s’est riunidu su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale pro arresonare e valutare sa situatzione noa de sa polìtica linguìstica pustis sas eletziones regionales. A bisu de su CSU su guvernu ghiadu dae Pigliaru est istadu un’esecutivu ideologicamente contra s’idea de limba sarda e at fatu unu muntone […]

1760, si càmbiat, bastat cun s’ispagnolu, ajò cun s’italianu

1760, si càmbiat, bastat cun s’ispagnolu, ajò cun s’italianu

    –     de Sarvadore Serra  – In su 1720 su Rennu de Sardigna est coladu dae sa monarchia ispagnola a sos Savojas: unu mamentu chi sa Natzione nostra sufriat non   pro sa decaida de s’Impèriu ispagnolu ebbia, ma fintzas pro sa gherra de sutzessione longa e bulugiada chi l’aiat interessadu. […]

Su bilinguismu in sos pitzinnos: cantu agiuat a imparare cosas noas

Su bilinguismu in sos pitzinnos: cantu agiuat a imparare cosas noas

      –   de Sarvadore Serra – In totu su mundu  b’at pitzinnos chi creschent bilìngues, est a nàrrere in situatziones sotziales in ue si faeddat prus de una limba. Custu fenòmenu, connotu comente “bilinguismu infantile”, est ispainadu meda, a su puntu chi, cando si cunsìderant in profundidade sas situatziones linguìsticas, […]

Nèbida #20

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Ma, e sos fìgios mascros nostros, lis diant nàrrere a segundu sambenadu Dominga? E sigomente depent eliminare su meu, custu Pérez impertinente, lassende·lu in una […]

Isposòriu de sàmbene #20

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). In pedra larga. Sos montes tzelestes ddi narant passa. Curret, curret, curret, sestat sa trassa, […]

Nèbida #19

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). E si nche fiat torradu a andare Augusto, agatende·si a pustis de un’iscuta in sa Avenida de la Alameda. Aiat sessadu de rosinare. […]

Isposòriu de sàmbene #19

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Pitzoca I No. Pipia Mancu deo, no! Ite faghiant in sos pàmpinos ‘e sas bìngias? […]

Nèbida #18

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Fiat torradu carchi passu in segus. – Narade·mi ateruna cosa, bona fèmina. – A disponimentu. – E a bois ite bos narant? […]

Isposòriu de sàmbene #18

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Aposentu biancu cun arcos e muros grussos. A destra e a manca iscalinas biancas. Arcu mannu […]

Nèbida #17

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Nèbida” de Miguel de Unamuno y Jugo traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2011 (colletzione Àndalas). Eugenia Domingo, naro Domingo, del Arco? Bene meda, mi lu signo, non siat chi mi nd’ismèntighet. No b’at prus arte mnemotècnica chi sa de […]

Isposòriu de sàmbene #17

Sèberos de Sarvadore Serra leados dae s’òpera “Isposòriu de sàmbene. Tragèdia in tres Atos e sete Cuadros” de Federico García Lorca traduida in sardu dae Giovanni Muroni e publicada dae Condaghes in su 2013 (colletzione Àndalas). Leonardo – Càllia. Sunt pighende. Isposa – Bae! Leonardo – Tzitu, ca non nos intendant. Tue […]