Literadura

Garipa, iscritore sardu “legendàriu”

Garipa, iscritore sardu “legendàriu”

Su  LEGENDARIU DE SANTAS VIRGINES, ET MARTIRES DE IESV CRHISTV est unu libru in sardu cuidadu dae su preìderu  Ioan Mattheu Garipa e publicadu in Roma in su 1627, in ue si mustrant  esempros de santas chi ant donadu sa vida issoro pro testimoniare sa fide cristiana. De interessu particulare […]

Presentende Tilda de Reni in Tàtari in ammentu de Bullugiu e Zedda

Presentende Tilda de Reni in Tàtari in ammentu de Bullugiu e Zedda

Ammanigiadu dae su periòdicu Camineras impare a su Sòtziu de sos Sardos e Sòtziu “Pro no ismentigare”, su ses de freàrgiu in su ITI Angioy de Tàtari, b’est istadu s’abboju “Literadura e Limba Sarda”, dedicadu a sa memòria de Antoni Buluggiu e Salvo Zedda, e a sa presentada de su […]

“Tilda de Reni Atora” si presentat chenàbura in Tàtari

“Tilda de Reni Atora” si presentat chenàbura in Tàtari

Chenàbura ses de freàrgiu a sas ses de sero in s’Istitutu tècnicu industriale G.M. Angioy de Tàtari “Sòtziu de sos Sardos”, periòdicu Camineras e Sòtziu “Pro no ismentigare presentant su romanzu de Antoni Corsarcata “Tilda de Reni Atora”, bortadu in sardu dae Antoni Buluggiu. Nde faeddant Antoni Arca, coautore de […]

Antoni Arca in una presentada reghente

Tilda de Reni, Atora presentada in S’Alighera pro sa prima bia

A intro de su programma “Buon Compleanno” Nadale 2015, sa manifestatzione teatrale itinerante imbentada dae Ignazio Chessa, custu sàpadu 27  in S’Alighera b’est istada sa prima presentada de su libru Tilda de Reni, atora (Nor, Ilartzi 2015). Comente giai s’est naradu in su blog, su romanzu est su risultadu de […]

Pimpirias de Istòria (e contr’Istòria) sarda.

Pimpirias de Istòria (e contr’Istòria) sarda.

de Frantziscu Casula Dae sa Fusione perfeta a su Bochidorju de Bugerru; dae sa Poesia a s’Emigratzione; dae s’Iscola a s’Ambiente. 1. SA FUSIONE PERFETA (Intervista Videolina  7-11-2014) Galu oe mi capitat de leghere in carchi libru chi “Sos sardos in su 1847 renuntziant a s’Autonomia, a su Parlamentu issoro: […]

Pòju Luàdu de Maria Giacobbe traduidu in sardu dae Giagu Ledda

Pòju Luàdu de Maria Giacobbe traduidu in sardu dae Giagu Ledda

Un’idea de donu pro Nadale pro chie de limba sarda nde cumprendet a beru. Est sa versione in sardu de Pòju Luadu de Maria Giacobbe, acumprida dae Giagu Ledda, sardu chi istat in Bartzellona. Su romanzu s’isvilupat a inghìriu de una figura tzentrale, Ciro, òmine lìberu, rebelde, idealista, cultu. Oramai […]

Max Havelaar. Traduidu in sardu su romanzu olandesu prus nòdidu

Max Havelaar. Traduidu in sardu su romanzu olandesu prus nòdidu

In custas dies, gràtzias a su traballu de bortadura dae s´olandesu de Antiogu Cappai, est essidu in sas librerias de Sardigna ( pro sa canaca Sena Làcanas de Condaghes) su romanzu de Multatuli (Edward Douwes Dekker) Max Havelaar. Unu libru a pitzu de su colonialismu europeu in Indonèsia chi tenet […]

Màriu Sanna, operadore linguìsticu,  in unu retratu de Angelo Canu

‘Il sardo una lingua normale’ in tour. Sàpadu si presentat in Lùvula

Torrant a comintzare, pustis unu mese e mesu de pasu, sas presentatziones de su libru de Giuseppe Corongiu ‘Il sardo una lingua normale’. Sàpadu 22 santandria s’addòbiu est in programa in sa biblioteca comunale de Lùvula (Nùgoro) a oras de sas 17.30. Paris cun s’autore ant a èssere s’operadore linguìsticu […]

Coberta de Eja n°15

Est essidu su nùmeru 15 de Eja, rivista totu in sardu

de Sarvadore Serra –    S’ùrtima novidade de Papiros est in campu pro si la godire totu sos chi lis agradat a lèghere in sardu. Sa sotziedade editoriale ghiada dae Diegu Corràine at bogadu a lughe su nùmeru 15 de Eja, rivista chi faeddat de limbas, natziones, culturas, cun noas, […]

Boles lèghere su pantasma de Oscar Wilde in sardu? Como si podet

Boles lèghere su pantasma de Oscar Wilde in sardu? Como si podet

“Su pantasma de Canterville” (“The Canterville Ghost”) como si podet lèghere fintzas in limba sarda. Sa tradutzione dae s’inglesu de custu contu de Oscar Wilde l’at fata Sarvadore Serra e l’at publicada s’editore Papiros in sa sèrie Sena Làcanas. Duncas podimus lèghere fintzas in sa limba nostra custu libru publicadu […]

Antoni Arca, iscritore

Antoni Arca cun “Tilda de Reni”: unu romanzu internatzionale pro sa LSC

Su saligheresu Antoni Arca nos faeddat de su romanzu in sardu “Tilda de Reni, atora”, publicadu dae s’editore Nor. Est un’òbera de importu chi totus sos amantiosos de limba diant dèpere lèghere e chi est bortada in sardu dae Antoni Bulùggiu, chi nos mancat a totus. Ma est iscritu a cumone dae […]