Literadura

Paulicu Mossa, poeta mannu de Bonorva

Paulicu Mossa, poeta mannu de Bonorva

de Sarvadore Serra Sa vida de su poeta Paulicu Mossa òcupat su prus de su sèculu XIX, dae su 1821 a su 1892. Su babbu fiat su butecàriu de Bonorva, sa mama beniat dae una famìlia de meres de terrinos. In Bonorva Mossa est nàschidu e si nch’est mortu. Ma […]

EPSON DSC picture

“Sa vida cuada”, romanzu galanu de Jubanne Piga

de Sarvadore Serra Unu contu suspesu intre Nùgoro e Roma. Un’òmine in pelea, astrintu intre sas suferèntzias de unu frade malàidu e sas lusingas de un’amore segretu. Bartolu Deinu, pro totus “Mentifine”, est su protagonista turmentadu de su romanzu “Sa vida cuada”, s’ùrtimu traballu de s’iscritore nugoresu Jubanne Piga. Su […]

Araolla, pro sa normalizatzione de sa limba sarda

Araolla, pro sa normalizatzione de sa limba sarda

de Sarvadore Serra “Semper happisi desiggiu, Illustrissimu Segnore, de magnificare, & arrichire sa limba nostra Sarda; dessa matessi manera qui sa naturale insoro tottu sas naciones dessu mundu hant magnificadu & arrichidu; comente est de vider per isos curiosos de cuddas”. Custu fiat su programa linguìsticu de Giròmine Araolla, inteletuale […]

Su teatru in limba sarda de Antoni Garau

Su teatru in limba sarda de Antoni Garau

de Sarvadore Serra Antoni Garau (Aristanis, 3 de làmpadas   de su 1907 – 20 de freàrgiu de su 1988) est istadu unu cumediògrafu de gabbale, autore de 13 cumèdias  in limba sarda chi mustrant sa sotziedade sarda e sos cambiamentos suos in sa furriada de mesu sèculu. Unas cantas cumpangias […]

Pedru Pisurzi, poeta sardu de su 700

Pedru Pisurzi, poeta sardu de su 700

de Sarvadore Serra Pedru Pisurzi est nàschidu in su 1707 in Bantine, a curtzu a Patada, e in cue est abbarradu fintzas a 14 annos, cando su babbu e sa mama si nche sunt mortos e issu est dèpidu tzucare a Tàtari. Est intradu a tzeracu angenu in una domo […]

Padre Luca Cubeddu, poeta arcàdicu de Patada

Padre Luca Cubeddu, poeta arcàdicu de Patada

de Sarvadore  Serra Padre Luca Cubeddu est unu de sos poetas prus de importu de sa literadura nostra. Est unu de sos esponentes de sa poesia arcàdica sarda. Nàschidu in Patada in su 1748, a pitzinnu l’ant mandadu a Tàtari a istudiare.  Deretu est  essidu a campu comente poeta, e […]

Rafael Sari, poeta de S’Alighera

Rafael Sari, poeta de S’Alighera

de Sarvadore Serra Rafael Sari est nàschidu in su 1934 in S’Alighera. Est istadu  maistru de iscola  e giornalista indipendente. In su 1952 est istadu unu de sos fundadores de su  Centre d’Estudis Algueresos.  At publicadu sa prima poesia in su 1928 in su giornale L’isola. Dae su  1947 at […]

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

In su 1917 Antoni Gramsci publicaiat una revista chi teniat unu tìtulu evocativu, tzivile e poèticu: “La città futura” (“Sa tzitade venidora”). In cussa revista b’aiat, in mesu de sos àteros, un’iscritu chi lompet fintzas a nois cun sos tonos làicos e èpicos de unu manifestu  polìticu e morale mannu: […]

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

de Sarvadore Serra Pompeu Càlvia est nàschidu in Tàtari in su 1857.   A traballu faghiat s’archivista in sos ufìtzios comunales e su professore de disinnu. Ma sa passione de sa vida sua fiat sa poesia in tataresu, cun una produtzione literària manna  chi l’at fatu istimare e apretziare dae totus. […]

Sa poesia in limba sarda de Pintor Sìrigu

Sa poesia in limba sarda de Pintor Sìrigu

de Sarvadore Serra Politicamente, Efis Pintor Sìrigu est istadu unu traitore: in antis at leadu parte, in su 1794, a sa dispatzada de sos piemontesos; pustis est coladu a s’ala de su re e, in su 1796, est istadu protagonista de sa repressione brutale de Bono. In su matessi tempus, […]

Don Baignu Pes, poeta in gadduresu

Don Baignu Pes, poeta in gadduresu

de Sarvadore Serra Don Baignu Pes est istadu su mègius poeta in gadduresu  de su sèculu XVIII. E galu oe, in su millènniu nou,  est connotu e istimadu meda. Nàschidu in su 1724 in Tèmpiu, s’est fatu preìderu ca disigiaiat una vida  sena anneos,  e at campadu sena pensamentos fintzas […]

shared on wplocker.com