Limba Sarda Comuna

Sos chi cherent partzire su sardu

Sos chi cherent partzire su sardu

de    Bovore Mele   In pitzu de sa limba sa lege regionale imbeniente chi est preparende su Cussìgiu Regionale de Sardigna b’at de narrere a dolu mannu chi sunt proponende printzìpios chi partzint sa limba sarda in duas variantes mannas. Est una farta manna chi si cunvertit in una farta legislativa […]

selfp

Siamajore e s’autodeterminatzione de sas élites (ma sena limba)

de Pepe Coròngiu S’àtera die  fia lìberu (cosa rara) e mi nche so andadu curre curre a Siamajore. In sa bidda a canta de Aristanis, sa Comuna aiat organizadu unu cunvegnu chi pariat galanu subra ‘Sas bias de s’inidipendèntzia e s’autonomia. Visiones a cunfrontu’. Relatores de primore e apretu mannu […]

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

Limba sarda, nono dae Bonàrcadu a su Testu Únicu nou

“Si su Testu Únicu chi nd’est arresonende sa Segunda Cummissione Cultura de  su Cussìgiu Regionale andat a in antis b’at a àere  atziones  de protesta democràtica fortes a beru”. Est su messàgiu chi benit dae s’assemblea regionale de sos espertos  e apassionados linguìsticos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale […]

Renato Soru, in defensa de sa limba sarda comuna

Renato Soru, in defensa de sa limba sarda comuna

  Renato Soru, babbu de sa limba sarda comuna, essit a campu e si pesat contra a sos tentativos de nche bogare custu istrumentu fundamentale pro sa crèschida de sa limba nostra. Custu est su chi at naradu de reghente in un’interventu pùblicu   A propòsitu de limba sarda, chi […]

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

De reghente su cussigeri regionale Zedda est intervènnidu in sa chistione de su Testu ùnicu pro sa limba sarda chi est in discussione in sa segunda cummissione de su Cussìgiu regionale. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun unu comunicadu, at torradu a crarire sas positziones suas. Dae sas pretzisatziones […]

Setzessionismu linguìsticu

Setzessionismu linguìsticu

de Giagu Ledda Comente iscriet un’amigu meu a propòsitu de un’artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: “in cauda venenum”. Zedda difatis petzi in s’ùrtimu puntu de s’artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: “Gli enti locali, le scuole, le associazioni […]

Proposta de lege pro su sardu, non bi semus. Ite nde pensat su CSU

Proposta de lege pro su sardu, non bi semus. Ite nde pensat su CSU

Sa prima manu de testu unificadu   de Lege subra de sa limba sarda, redatada dae sa sutacummissione de sa  II Cummissione  de su Cussìgiu Regionale de sa Sardigna, est su segundu tentativu fatu male  de legiferare subra de sa polìtica linguìstica  in custa legisladura malassortada. Giai su sèighi de ghennàrgiu […]

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

de Sarvadore Serra S’Ulumedu, 29 de abrile de su 2017: su Coordinamentu Sardu Ufitziale, s’Assòtziu Storia Vagante e su Comitadu de Nostra Signora de Talia ant presentadu su libru “Sas Tigres de Mompracen”, de E. Salgari, traduidu dae Mariantonietta Piga e publicadu dae s’editore “Grafica del Parteolla”.Cun custu libru tenimus […]

limba sarda comuna e Soru

Ortografia LSC: sa chistione de sas dòpias, tz e atzentu gràficu (10)

In s’ortografia de sa Limba Sarda Comuna s’iscrient simples, a prus chi dòpias, petzi is cunsonantes b/bb, d/dd, l/ll, m/mm, n/nn, r/rr, s/ss. Pro un’impreu pràticu tocat a si nde regordare chi sunt cuddas presentes in sa frase Lana Sarda-Babbu Mama. Sa chistione de sa dòpia “b”, pro s’evolutzione chi […]

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Pro iscrìere in sa norma ufitziale de su sardu tocat a rispetare sa costàntzia morfològica de is paràulas (in sa parte issoro initziale, mesana e finale), a manera indipendente dae is mudaduras fonosintàticas, est a nàrrere chi càpitant pro influèntzia de s’aspetu fonèticu de sa paràula/cunsonante anteposta o imbeniente. Pro […]

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Sa norma iscrita de referèntzia de sa Limba Sarda Comuna est ispirada a un’ortografia cun critèrios orgànicos e chi pintat unu sistema aguarnissadu a prou. S’isfrutat a manera positiva, cando est possìbile e ùtile, sa pratichesa de s’iscritura achirida regularizende s’iscritura traditzionale de su sardu a manera coerente cun is […]