Istòria e Filosofia

Sa dotrina polìtica sardista de Camillu Bellieni

Sa dotrina polìtica sardista de Camillu Bellieni

   –   de Sarvadore Serra  – Camillu Bellieni est nàschidu su 31 de ghennàrgiu de su 1893 in Tàtari, a ue sa mama si nche fiat tramudada pro su tempus de s’illierare. S’at coladu sa pitzinnia in Tiesi, in ue su babbu fiat apotecàriu. At istudiadu in su Litzeu  Azuni […]

Sardos in s’esèrtzitu ispagnolu

Sardos in s’esèrtzitu ispagnolu

        –   de Sarvadore Serra  – B’at un’interessu nou  pro s’esèrtzitu  chi at dominadu s’Europa nessi pro  110 annos, e chi sas impresas suas  (e derrotas) sunt argumentu de cunferèntzias, pesant passiones in sas retzas sotziales, ispirant tìtulos noos e fintzas s’abertura de librerias ispetzializadas:  totu pro faeddare de un’unidade […]

Bustianu Satta, nugoresu, avocadu, poeta e giornalista

Bustianu Satta, nugoresu, avocadu, poeta e giornalista

         –     de Sarvadore Serra   – Bustianu Satta fiat nàschidu in Nùgoro su 21 de maju de su 1867. Su babbu Antoni fiat un’avocadu nugoresu e sa mama, Remunda Gungui, beniat dae Mamujada; Bustianu teniat fintzas unu frade, Giosepe. Cando teniat petzi chimbe annos, su babbu si nch’est mortu in  Livornu, a ue fiat […]

Domìnigu Albertu  Azuni, giurista e magistradu de gabbale, in su Rennu Sardu e in Frantza

Domìnigu Albertu Azuni, giurista e magistradu de gabbale, in su Rennu Sardu e in Frantza

– de Sarvadore Serra –   Domìnigu Albertu Azuni (Tàtari, 3 de austu de su 1749 – Casteddu, 23 de ghennàrgiu de su 1827) est istadu unu giurista e magistradu   de su  Rennu de Sardigna e de su Primu Impèriu frantzesu. Nàschidu dae una famìlia burghesa (su babbu fiat apotecàriu), […]

Atìliu Deffenu, nugoresu, sindacalista revolutzionàriu, mortu in sa gherra 15-18

Atìliu Deffenu, nugoresu, sindacalista revolutzionàriu, mortu in sa gherra 15-18

– de Sarvadore Serra – Atìliu Deffenu fiat nàschidu in Nùgoro su  28 de nadale de su 1890 dae Giosepe e Giuanna Maria Sechi. Beniat dae una famìlia burghesa de orientamentu progressista (su babbu, chi teniat una butega de durches, fiat presidente de sa Sotziedade  operaja nugoresa). A pustis de […]

Caràlu Emanuele IV de Sardigna

O6.10.1819  – Morit Càralu Emanuele IV, re sardu a mala bògia

Fiat su fradile de su re de Frantza Luisu XVI chi aiat connotu su degollamentu a ghilliotina in Frantza. Fiat cojadu cun Maria Clotilde, sorre de su matessi re frantzesu, reina chi at bìvidu, a bisu de sos cuntemporaneos, comente una santa. Finas Càralu Emanuele fiat devotu meda e timiat […]

Giuanne  Ciusa Romagna, pintore nugoresu de gabbale

Giuanne Ciusa Romagna, pintore nugoresu de gabbale

– de Sarvadore Serra – Giuanne Ciusa Romagna (Nùgoro, 20 de freàrgiu de su 1907 – Nùgoro, 15 de nadale de su 1958) est istadu un pintore innovadore in su panorama artìsticu sardu. Fiat nàschidu in su matessi annu chi a  Frantziscu Ciusa, tziu suo dae parte de su babbu, […]

executioner with black hood on his head and the chain with the sentenced to death

30.08.1802 – Esecutadu in Tàtari su patriota Frantziscu Cilocco

-de Sarvadore Serra- Pro sos amantiosos de istòria pàtria, su 3o de austu de cada annu, s’ammentat sa morte de Frantziscu Cilocco, rivolutzionàriu sardu mortu a impicu in Tàtari pro manu de sos Savoia. Issu fiat nàschidu in Casteddu in su 1769 dae una famìlia de sa burghesia intelletuale minore. […]

S’architetura nostra: ascusòrgiu pro nois e sos turistas

S’architetura nostra: ascusòrgiu pro nois e sos turistas

Sos primos esempros in Sardigna de su chi costumamus a mutire “architetura” essint a campu cara a su 4000 a.C., e faghent riferimentu a sa cultura de Bonu Ighinu. Sunt sas primas tumbas a “grutighedda artifitziale”, chi testimòngiant a manera segura su bisòngiu de cambiare s’ispàtziu naturale in ue biviant […]

Su giassu archeològicu de Sant’Andria Priu

Su giassu archeològicu de Sant’Andria Priu

– de Sarvadore Serra –   Sa necròpoli ipogèica de Sant’Andria Priu est unu giassu archeològicu  postu in s’ala de giosso  de su paris  de  Santa Lughia, in su cumonale de  Bonorva (provìntzia de Tàtari). Su cumplessu, unu de sos prus de importu in Sardigna, est formadu dae unas 20 […]

Marianna Bussalai, intelletuale sardista de Orane.

Marianna Bussalai, intelletuale sardista de Orane.

– de Sarvadore Serra – “Su sardismu meu b’est dae in antis chi su Partidu sardu esseret nàschidu, est a nàrrere dae cando, in sos bancos de s’iscola elementare, mi pregontaia umiliada pro ite in s’istòria de Itàlia non faeddaiant mai de sa Sardigna. So lòmpida a sa conclusione chi […]