Evangèlios e religione

Sardigna dividida in logudoresu e campidanesu

Est ufitziale: su diretore de sa Fondazione Sardinia contra a una limba natzionale sarda unitària

– de Giuseppe Pepe Coròngiu – No est chi so ispantadu de su chi narat su tìtulu de custu artìculu. In custos ùrtimos annos, a mala bògia, mi nde so sapidu de una cosa chi est mala finas a contare. E chi mi faghet dolu e mi ponet birgòngia. E […]

S’evangèliu de sa V domìniga de su tempus ordinàriu

S’evangèliu de sa V domìniga de su tempus ordinàriu

Is piscadores aiant traballadu totu sa note e fiant istremados e iscorados, cun is retzas issoro chi fiant abarradas isbòidas. Su mangianu a pustis un’òmine si pesaiat subra de sa barca de unu de issos, Simone, narende.ddi: “Bae a largu e ghetade is retzas”. Simone, no in tamen totu s’esperièntzia […]

Sas règulas de su Vaticanu pro fàghere sa missa in sardu

Sas règulas de su Vaticanu pro fàghere sa missa in sardu

– bortadura de Sarvadore Serra – CUNGREGATZIONE PRO SU CULTU DIVINU E SA DISCIPLINA DE SOS SACRAMENTOS “Liturgiam authenticam” Istrutzione Cuinta pro s’Aplicatzione giusta de sa Costitutzione subra de sa Liturgia Sacra de su Cuntzìliu Vaticanu II (Sacrosanctum Concilium, art. 36) Resumu curtzu ANTETZEDENTES Sas Istrutziones Postcuntziliares Mannas Su 4 […]

S’Evangèliu de oe domìniga IV de su tempus ordinàriu

S’Evangèliu de oe domìniga IV de su tempus ordinàriu

– Rubrica de Alessandro Dessì – IV DOMÌNIGA DE SU TEMPUS ORDINÀRIU “In su fùrriu tenerèsa e cunsolu” S’Ispiritu chi calat subra de Gesùs in sa die de su batìare suo e a pustis dd’ispìnghet in su desertu, oe dd’acumpàngiat in sa sinagoga de Nazareth. Custa est una pàgina bìblica […]

Gianni Loy

Ma Deus contra a sa LSC est? Lìtera aberta a Gianni Loy e a sa Fondazione Sardinia

– de Giuseppe Pepe Corongiu – Su blog de sa Fondazione Sardinia at publicadu s’interventu de su CSU in contu de missa in sardu dae s’Unione Sarda cun una risposta inchieta de Gianni Loy contras a nois. Lasso pèrdere chi ant postu foto e nùmene meu, cosa iscurreta segundu mene, personalizende […]

S’evangèliu de oe in sardu

S’evangèliu de oe in sardu

Comintzat oe una rubrica noa a incuru de Alessandro Dessi: sa bortadura de s’Evangèliu de sa domìniga in sardu cun unu cummentu. Pensamus chi sos chi creent ant a agatare in custa faina minore, un’agiudu pro pòdere bìvere sa religiosidade issoro cun sa limba propria de s’ìsula —————– In s’Evangèliu de custa domìniga is liturgistas ant cherfidu […]