Evangèlios e religione

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Matèu [Mt 4,12-17] Cando chi Gesùs aiat ischidu chi a Giuànne dd’aiant postu in presòne, fiat recuìdu in Galilèa e aiat lassadu a Nàzaret pro istare in Cafàrnau, in s’oru de su mare, in su sartu de Zàbulon e de Nèftali, a manera chi si cumpriret su chi […]

Evangèliu  segundu Giuanne [G 1, 29-34]

Evangèliu segundu Giuanne [G 1, 29-34]

In cussu tempus, Giuanne, aende bidu a Gesùs lompende a bia de issu, aiat naradu: Aco’ s’angione de Deus, su chi bogat is pecados dae su mundu! Issu est cussu de su cale aia naradu: “A pustis meu lompet un’òmine chi istat in  dae in antis meu, ca fiat in antis […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

In cussu tempus, Gesùs dae sa Galilea fiat lòmpidu a su Giordanu in ue bi fiat Giuanne, de manera chi issu ddu batijaret. Ma Giuanne non ddu cheriat permìtere, e dd’aiat naradu: «So deo su chi abbisòngio de retzire su batisimu dae tene, e tue benis a ue so deo? […]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

 In cussas dies unu decretu de Tzèsare Augustu aiat ordinadu chi si fagheret unu tzensimentu de totu sa terra. Custu primu tzensimentu dd’aiant fatu cando Chirinu fiat guvernadore de sa Sìria. Totus fiant andados a si fàghere tzensire, cadaunu a sa tzitade sua. Giosepe etotu, dae sa Galilea, dae sa […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Aici fiat generadu Gesùs Cristos: mama sua Maria, chi fiat isposa a Giusepe, a in antis de andare a bìvere in paris s’agataiat prìngia pro òpera de s’Ispìritu Santu. Giusepe, s’isposu suo, sende chi fiat òmine de gabbale non dd’aiat cherrida infaltare de manera pùblica e aiat pensadu de dda […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 11, 2-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 11, 2-11]

In cussu tempus Giuanne, chi fiat in presone, a pustis de àere itesu faeddende  subra de is òperas de su Cristos, aiat mandadu a is discìpulos suos pro ddi pregontare: «Ses tue su chi depet lòmpere o nde depimus isetare un’àteru? ». Gesùs ddis aiat respostu:  «Andade e relatade a […]

Evangèliu segundu Luca [Lc 16, 1-8]

Evangèliu segundu Luca [Lc 16, 1-8]

In cussu tempus, Gesùs aiat naradu a is discìpulos suos: «Un’òmine ricu aiat amministradore, e a custu dd’aiant acusadu a in antis a issu de àere disperditziadu a is benes suos. Dd’aiat cramadu e ddi aiat naradu: “ite so intendende dae tene? Dona contu de s’amministratzione cosa tua, ca no […]

Evangèliu segundu Mateu [24, 37-44]

Evangèliu segundu Mateu [24, 37-44]

In cussu tempus, Gesùs aiat naradu a sos discìpulos suos: «Comente cando fiant lòmpidas sas dies de Noè, gasi etotu at a èssere sa bènnida de su Fìgiu de s’òmine. Difatis, pigaiant pobidda e pigaiant pobiddu, finas a sa die in ue Noè fiat imbucadu in s’arca, e non si […]

Evangèliu segundu Luca [Lc 23, 35-43]

Evangèliu segundu Luca [Lc 23, 35-43]

In cussu tempus [a pustis chi aiant postu in rughe a Gesùs], su pòpulu fiat abbarradu castiende; is capos intamen leaiant a risu a Gesùs narende:  «At sarvadu a àteros! Sarvet a issu etotu, si est issu su Cristos de Deus, s’elèghidu». Fintzas is sordados ddu leaiant a risu e […]

S’Evangèliu de oe, Luca [Lc 21,5-19]

S’Evangèliu de oe, Luca [Lc 21,5-19]

In cussu tempus, mentres chi calicunu faeddaiat de su tempiu, chi fiat ornadu de pedras e de donos votivos, Gesùs aiat nadu: «Dies ant a lòmpere in sas cales, de totu su chi bidides, no at a abarrare pedra cun pedra chi no at a essere destrùida». Li aiant dimandadu: […]

S’Evangèliu de oe in sardu. Luca 11, 5-13

S’Evangèliu de oe in sardu. Luca 11, 5-13

Dae s’Evangèliu segundu Luca  [Lc 11, 5-13] In cussu tempus Gesůs nareit a is discipulos suos: Si unu de bois tenet un’amigu e a mesunote andat acanta de issu e ddi nàrat: “Amigu, impresta.mi tres panes, ca acanta de me est lòmpidu un’amigu dae unu viàgiu e no apo nudda […]