Evangèlios e religione

Evangèliu segundu Giuanne [G 20, 19-31]

Evangèliu segundu Giuanne [G 20, 19-31]

 Su merie de cussa die, sa prima de sa chida, mentres chi is ghennas de cussu logu a in ue istaiant is  discìpulos abarraiant tancadas pro timoria de is Giudeos, lompiat Gesùs, istaiat in mesu a issos e ddis naraiat: «Sa paghe siat cun bois! ». Naradu custu, ddis mustraiat […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 21,1-11]

Cando fiant acanta de Gerusalemme e lòmpidos a probe de Bètfage, a bia de su monte de is Olias, Gesùs aiat mandadu a duos discìpulos suos, narende.ddis: «Andade a su bidditzolu a in antis a bois e luego ais a agatare una burrica, ligada, e cun issa unu puddedru. Isorvede.los […]

Evangèliu segundu Giuanne [G 11, 1-45]

Evangèliu segundu Giuanne [G 11, 1-45]

In cussu tempus, is sorres de Làzaru aiant mandadu gente a nàrrere a Gesùs: «Acò, su Sennore, su chi amas malàidu est». Posca àere intèndidu custu, Gesùs aiat naradu: «Custa maladia no at batire a sa morte, ma servit pro glorificare a Deus, de manera chi, pro mèdiu de custa, […]

Evangèliu segundu Giuanne [Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42]

Evangèliu segundu Giuanne [Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42]

In cussu tempus, Gesùs fiat lòmpidu a una tzitade de sa Samaria chi si naraiat  Sicar, a curtzu a su terrinu chi Giacobbe aiat donadu a fìgiu suo: inoghe ddu istaiat unu putzu.  Fiat prus o mancu mesudie.  Gesùs, istracu pro su biàgiu, istaiat in s’oru de su putzu. Lòmpida una femina […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

 In cussu tempus, Gesùs aiat pigadu cun sese Pedru, Giagu e Giuanne frade suo e ddos aiat giutos a una parte, trasfigurende.si in dae  antis issoro. Sa cara sua aiat cumentzadu a lùghere che a su sole e is bestimentas suas diveniant arbas che a sa lughe. E acò ddis aparessiant […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

In cussu tempus, a Gesùs s’Ispìritu nche l’at giutu a   su desertu, a manera chi su dimòniu ddu poderet tentare. A pustis de àere geunadu pro baranta dies e baranta notes, at àpidu famene. Su tentadore s’est acostiadu a isse narende.li: «Si tue ses su Fìgiu de Deus, nara a custas […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 6,24-36]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 6,24-36]

In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos: “Nemos podet giuare duos meres, ca o at a tirriare a s’unu o istimare s’àteru, opuru s’at a afetzionare a s’unu e a isprejare a s’àteru. Non podide giuare a Deus e a sa richesa. Ca deo bos naro: non preocupade.bos […]

Evangèliu segundu Mateu 5,38-48

Evangèliu segundu Mateu 5,38-48

In cussu tempus, Gesùs aiat naradu a is discìpulos suos: «Ais intèndidu chi aiant naradu: “Ogru pro ogru e dente pro dente”. Ma deo bos naro de non bos opònnere a su malu; ma antzis, si unu ti donat unu tzafu a sa càvana dereta, tue aporre.ddi s’àtera etotu, e […]

Evangèliu segundu Mateu (5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

Evangèliu segundu Mateu (5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos: «Deo bos naro: si sa giustìtzia bostra no at a èssere prus manna de sa de is iscribas e de sa de is fariseos, no ais a intrare in su rennu de is chelos. Ais intèndidu chi ddis aiant naradu, a […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 5, 13-16]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 5, 13-16]

In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos: «Bois seis su sale de sa terra; ma si su sale ddu perdet, a su sabore cosa sua, comente dd’ais a salire? At a èssere bonu sceti a ddu ghetare a terra e a dd’apeigare. Bois seis sa lughe de su […]

Gesus faeddat dae su monte

Evangèliu segundu Mateu [Mt 5,12]

In cussu tempus, sende chi Gesùs aiat bidu is atrumadas, fiat artziadu a su monte: si fiat setzidu e is discipulos suos si fiant postos a probe suo. Aiat cumentzadu a faeddare e a insinnare narende: «Biados siant is pòberos in ispiritu, ca issoro est su rennu de is chelos. […]