Su Cussìgiu de Europa brigat s’Italia in contu de tutela de sas minorias linguìsticas

Su Comitadu de sos Ministros de su Cussìgiu de Europa pedit a s’Itàlia  de amparare mègius  sas minorias linguìsticas. Pro sas  12 limbas  reconnotas dae sa lege 482/99, e duncas fintzas pro su sardu, sa Repùblica  at a dèvere assegurare prus tutela in sos mèdios de informatzione e un’investimentu in  s’istrutzione  chi siat a tretu de  garantire sa supravivèntzia  e sa difusione de sos idiomas minoritàrios.

Est su chi resurtat dae sa risolutzione n°CM/ResCMN(2017)4, aprovada su 5 de trìulas dae su plenum de custu organismu internatzionale, e publicada in custa dies. A s’Itàlia li pedint fintzas, pro pònnere mente a sa Cunventzione cuadru de sas minorias natzionales  chi aiat ratificadu in su 1995, de cambiare sa cumpositzione de su ComitaduTècnicu  de sas Minorias  Linguìsticas pro assegurare sa presèntzia  de totu sas cumponentes linguìsticu-natzionales,  ponende fintzas sa sarda chi l’aiant esclùdida.

Lu faghet ischire su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, protagonista, in pare a sa  Cunfederatzione de sas  Minorias Linguìsticas  Italianas duos annos a como in  Roma, de un’addòviu amaniadu  dae sos espertos imbiados  dae Istrasburgu pro cumproare su respetu, dae bandas de s’Istadu, de sos òbligos in contu  de  tutela de sas limbas.   Su  CSU non si fiat acuntentadu de un’auditzione, ma aiat imbiadu a sos ufìtzios europeos unu  documentu-denùntzia subra de sas mancàntzias  de s’Istadu Italianu. Como b’at àpidu sos frutos de custu traballu. Sa fortza  de interventu  europea aiat apretziadu meda sa calidade de su documentu.  “Est istadu unu traballu autofinanzìtziadu,  longu e peleosu, duradu duos annos e fatu a sa sola – at naradu Pepe Coròngiu, portaboghe de su CSU e diretore de s’ufìtziu limba  de sa  Regione fintzas a cando no est lòmpida sa  Giunta Pìgliaru in su 2014 – ma como, a parte totu, sa polìtica  sarda in  Roma e in Casteddu tenet unu mèdiu in prus  pro fàghere bàlere sos deretos linguìsticos nostros comente pòpulu  in cara de un’Istadu  disleale  e iscurretu chi firmat impinnos internatzionales  e pustis no los respetat”.

Cunforma a sos datos chi tenet su CSU, s’Istadu no at mai postu fundos pro sa presèntzia de su sardu in sos mèdios de informatzione  deleghende custa tarea a sa Regione  chi como  si diat pòdere  rivàlere. Su cuntratu de servìtziu cun sa  Rai annuntziadu de reghente podet dare chi non bastet. Non b’at mancu unu mèdiu de comunicatzione chi siat petzi in sardu. Pro s’iscola sos fundos sunt pagu o nudda e non nch’ant mai coladu  sas pagas chentinas  de mìgis de èuros a s’annu  pro sas 12 minorias.  In prus, s’Istadu non permitet a sa  Regione de fàghere leges, ma si mantenet sas cumpetèntzias primàrias sena fàghere nudda. Duncas sa presèntzia de su sardu in iscola  est episòdica e limitada.

Su Cussìgiu de Europa, de non cunfùndere cun s’Unione Europea, est un’organismu chi nde faghent parte unos 50 Istados europeos cun funtziones chi s’assimìgiant a sas de s’ONU. In su documentu b’at fintzas racumandatziones formales generales a s’Itàlia pro su chi pertocat su ratzismu e sa tutela de sos nòmades . In prus de su sardu,  sas limbas amparads in Itàlia sunt: su friulanu, su ladinu, s’otzitanu, su catalanu, su frantzesu, su  germànicu, su croatu, s’albanesu, su francu proventzale, su gregu e s’islovenu.

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com