Rai: batalla pro sos programas in sardu

Sa chistione de sa limba sarda in sos programas de sa  Rai l’ant resonada in sa Conferèntzia Natzionale de sas Minorias Linguìsticas cunvocada custu mèrcuris in Roma in su  Dipartimentu de sos Afares Regionales. Presente su sutasegretàriu  pro sas limbas minoritàrias  de su guvernu Gentiloni, Gianclaudio Bressa, est istadu pro primu  su responsàbile de su Comitadu Federativu de sas Minorias Linguìsticas Domenico Morelli a cramare s’atentzione subra de su deretu de sa limba sarda a èssere presente in sos canales de sa televisione pùblica. Lu faghet ischire  su Csu, assòtziu de espertos  de limba sarda  rapresentadu in sa  capitale de s’Istadu dae su portaboghe Pepe Coròngiu.

In sas dies coladas fiat istadu su cussigeri  de sa Rai Franco Siddi a pesare sa chistione  de s’intrada de su sardu, a tìtulu prenu,  in sa programatzione de sa televisione de Istadu. Una motzione de òrdine ispetziale  a sos traballos de s’Assemblea linguìstica l’at promòvida su rapresentante de su  Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale Coròngiu: s’est bortadu  a Bressa pedende  un’ interventu de su presidente Gentiloni. “Comente ministru de sa Comunicatzione in su  2008 – at craridu  su portaboghe de su  Csu – in sos tempos  de su guvernu  Prodi, at dadu un’agiudu fundamentale  a su sardu  in sa ràdiu,  e duncas creimus  chi siat sensìbile a sa chistione”.

“Sa guàrdia depet abbarrare arta – avertet Coròngiu – fintzas ca sa chistione bera at a èssere a prevìdere fundos bastantes  in Finantziària. Est istadu bonu meda  su traballu de iscuadra cun  sa Regione: in domo podimus fintzas no èssere de acordu, ma in Roma depimus èssere unidos in sa defensa  de sa autodeterminatzione linguìstica nostra “.

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*