Puigdemont: mediatzione internatzionale, ma sena cunditziones.

de Sarvadore Serra

Su Presidente de sa Generalitat, Carles Puigdemont, at annuntziadu custu merie, in una cunferèntzia cun sos giornalistas, chi su guvernu at a chircare  sa mediatzione internatzionale pro torrare a sa normalidade internatzionale, a pustis de sas violatziones  de sos deretos fundamentales  chi bi sunt istadas eris. ‘Su mamentu presente nos cussìgiat a mediare e sa mediatzione depet èssere internatzionale  pro chi tèngiat efetu”. Puigdemont, però, cheret una mediatzione “sena cunditziones” e pedit a su guvernu ispagnolu de l’atzetare.

In custu sentidu, reconnoschet chi s’Unione Europea non si podet fàghere càrrigu in manera formale de custu rolu, però pedit chi li diat su patronadu: ‘Creimus chi  [sa UE] non podet sighire a furriare sa cara a s’àtera ala, ca no est un’afare internu, ma un’afare europeu’. Puigdemont at cunstatadu chi perunu guvernu regionale europeu at mustradu sa voluntade de tènnere sa parte de mediadore.

Pro su chi pertocat sa violèntzia politziesca de eris chi at lassadu unu bilàntziu  de 893 fertos in totu sa Catalugna, su presidente de sa  Generalitat at annuntziadu chi su guvernu  at a promòvere una cummissione ispetziale chi indaghet  subra de sa violatzione de sos deretos fundamentales de chentinas de tzitadinos. Sa cummissione at a èssere formada dae espertos indipendentes e dae sos servìtzios legales de sa  Generalitat.

In custa lìnia, sa  Generalitat s’at a costituire comente parte e at a chircare totu sos caminos legales pro chi sos responsàbiles paghent sas cunseguèntzias de sa violèntzia politziesca de eris: ‘Amus a fàghere totu sas atziones legales pro atzertare sas responsabilidades  de sos agentes, de sos cumandantes  e de sos polìticos.’ Puigdemont at naradu  chi sa die de violèntzia  gratùita de eris ‘non si podet torrare a repìtere  e non podet abbarrare impunida.’

Su presidente at fintzas annuntziadu chi su guvernu cheret su ritiru de sos corpos de politzia ispagnola presentes in Catalugna e chi los at a denuntziare pro usurpatzione de funtziones  in dae in antis de sas istitutziones internatzionales.

Ligàmene: https://www.vilaweb.cat/noticies/puigdemont-demana-al-govern-espanyol-que-accepti-la-mediacio-internacional/

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com