Pilot, un’imbentu mannu pro sas tradutziones

de Sarvadore Serra

1 pilotSu Dispositivu de Tradutzione Pilot de Waverly Labs est un’imbentu mannu, una cosa de non pòdere crèere: si ponet in s’origra e traduit deretu su chi si narat. Faghet pensare a sos contos de fantasièntzia: pro nàrrere, in s’universu de “Star Trek” bi fiat su  “pin comunicadore”  chi traduiat sas limbas alienas, e  in “Sa ghia de s’autostopista galàticu”  de Douglas Adams bi fiat su  pische Babel, unu simbionte chi cheriat postu in s’origra. Cun Pilot totu est prus fàtzile, istile sèculu XXI.

Sa cosa prus interessante de custu progetu, chi l’ant incaminadu in antis de s’istiu de su 2016, est chi belle totu sas cumponentes esistiant giai, in una forma o in s’àtera: in sardu, pro nàrrere, tenimus giai su   tradutore autòmaticu dae s’italianu a sa limba sarda comuna, ammaniadu dae  Giuanne Frantziscu Fronteddu, e “Sintesa”, progetu de chirca de base “Caràteres e istruturas fonèticas, fonològicas e prosòdicas de sa limba sarda” de s’Universidade de Casteddu, cuidadu dae sa sotziedade editoriale “Condaghes”

Su segretu: sa cumbinatzione de tecnologias

Sa novidade de Pilot est chi b’at unu muntone de trucos tècnicos: sa miniaturizatzione de sas cumponentes, micròfonos chi cantzellant sos sonos pro filtrare sa boghe dae sos sonos de s’ambiente, connessiones de velotzidade arta a internet (pro fàghere funtzionare s’aparatu bi cherent unu telefoneddu intelligente e una connessione de datos), un’ autocurretore; sunt totus tèsseras de unu mosàicu  postas in pare cun cuidadu, pro permìtere a chie si siat de impreare su dispositivu.

In pràtica sos impitadores si depent pònnere un’auriculare. Bi cherent  micròfonos pro collire sa boghe. Gràtzias a custu ascurtu diretzionale e a su filtru de sos sonos, non si traduit  totu su chi s’intendet  in s’ambiente, ma petzi su chi contat. Su sonu lompet digitalizadu a su telefoneddu e dae cue (giai traduidu) a s’auriculare de s’interlocutore. In sas proas ant carculadu chi b’at a àere un’istentu mèdiu de duos segundos;  però si pensat de megiorare, in su venidore,  cun s’atualizatzione de su programàriu.  E b’est s’idea de fàghere una versione  “in foras de lìnia” chi non rechedet  sa connessione de sos datos.2 pilot

Unu progetu simple cun una crèschida esplosiva

Su progetu Pilot est nàschidu dae una netzessidade personale: “faeddare in frantzesu cun un’ amiga chi apo connotu  in unu viàgiu”, at naradu unu de sos creadores. A pustis chi ant disinnadu  unu protòtipu,  sos imbentores nch’ant giutu s’idea a Indiegogo, sa prataforma de finantziamentu colletivu (crowdfunding). Ant collidu bastante dinare e sunt pensende de pònnere a bèndere Pilot  in su mese de maju de ocannu. In sa prima versione b’ant a èssere 5  idiomas: inglesu, frantzesu, ispagnolu, italianu e portughesu. A b’ant a agiùnghere fintzas  su sardu? Amus a bìdere.

Ligàmenes: http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2017/01/10/actualidad/1484039818_858363.html

https://salimbasarda.net/politica-linguistica/tradutore-automaticu-sardu-italianu-in-sa-festa-de-bonarcadu-sa-prima-presentada-ufitziale/

https://salimbasarda.net/politica-linguistica/sintesa-unu-sintetizadore-vocale-pro-su-sardu/

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com