Pàule Pillonca nos at lassadu

Pàule Pillonca, istudiosu, giornalista e iscritore in limba sarda, si nch’est mortu eris in s’ospidale Brotzu de Casteddu,, lassende unu bòidu mannu in mesu de totu sos chi istimant sa cultura e sas traditziones de Sardigna.

Issu fiat nàschidu in Òsilo in su 1942. Laureadu in Lìteras Clàssicas in sa Facultade  de Lìteras e Filosofia de s’Universidade de  Casteddu, at insinnadu  in s’iscola mèdia de  Seui e  in su  Litzeu  Sientìficu de Seui, e est istadu professore in s’Universidade de Tàtari. Comente giornalista,  at ghiadu dae su  1979 a su 1988 sa redatzione nugoresa de s’Unione Sarda e dae su 1988 a su 2000 est istadu diretore de s’Ufìtziu  Istampa de sa  Presidèntzia de sa  Giunta Regionale.  In sos annos 80 cuidaiat in “Radio Ortobene” sa rubrica  “Una poesia al giorno”, chi at fatu acurtziare gente meda a sa poesia in limba sarda.  Est autore de unas cantas òperas  subra de sa cultura traditzionale de Sardigna, in particulare subra de sa poesia improvisada in palcu. At cuidadu unas cantas publicatziones de su poeta mannu Remundu Piras. At iscritu in limba sarda “Caddos” (1995 cun Barore Ligios), “Chent’annos” (1996), “Laras” (2000), su romanzu “Antonandria” (2006) e paritzas cantzones  pro Piero Marras, su tenore Santa Sarbana de  Silanos,  Franco Madau, Anna Maria Puggioni e Maria Juanna Cherchi.

A sa famìlia andant sas cundolèntzias de su CSU.

 

5 Cummentos

 1. Vittirio Falchi says:

  Puru chi deo vivo in Roma dae su 1960 apo tentu modu de l’incontrare 5 o 6 boltas. Ammento unu cumbeniu in sa turre de Bosa marina cando, difendinde sa limba sarda contra Orlando Biddau chi l’aiat definida “reperto archeologico nuragico”, at mustradu cantu limba e cultura faggen parte de s’ istoria e de sa matessi esistentzia de unu populu.

 2. Si cherides esser propriu prezisos…
  http://www.webalice.it/slutzu/index.htm
  Grazie!

  CIAO PAULÈ!!!
  CHI SA TERRA TI SIAD LEBIA!

 3. Fra.de Atza says:

  Trista sa die de oe,ca’ si ch’est andau unu de is mannos de sa Sardigna. Como, Paolo , est in Santa cumpangia e ddu pentzo setziu in d,una perda, bufandosi una tassa de binu cun is amigos poetas e de importu mannu : Arremundu Piras, Sotgiu, Piredda, Masaleddu, Antoni Corriga, Lilliu, e medas atros chi cumente a issu hant dau onore e foeddu a sa Sarbigna intrea. PAolo, adiosu , e chi s’urtimu viaggiu ti siat lebiu….

 4. Teresa Piredda Paoloni says:

  Dèus e su Sommu Poeta t’arriciant in celu, sòdiga a bolai artu, amigu stimau, fillu de-i custa Terra nosta e billanosì de ancà ast’èssiri. In bonora Pàulu.

 5. Teresa Piredda Paoloni says:

  Dèus e su Sommu Poeta t’arriciant in celu, sòdiga a bolai artu, amigu stimau, fillu de-i custa Terra nosta e billanosì de ancà ast’èssiri. Ti saludu a sa moda tua: In bonora Pàulu.
  Is passientzias mias prus inténdias a totu sa famìlia.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*