In Bonàrcadu Piga e Ledda, sos mègius de sa literadura in sardu

Sa vida cuada de Jubanne Piga

Sa vida cuada de Jubanne Piga

Sàbadu su  24 de cabudanni, in sa Festa de su Sardu Ufitziale de Bonàrcadu, b’est sa presentada de duas novidades de importu in limba sarda comuna. Sunt su romanzu “Sa vida cuada”, iscritu dae Jubanne Piga, e sa tradutzione de “La madre” de Gràssia Deledda, fata dae Giagu Ledda. Nde faeddant  issos etotu.

Jubanne Piga est unu poeta e prosadore nugoresu. Su romanzu suo ocannu  est essidu  primu in su prèmiu ‘Casteddu de sa Fae’ de Pasada. Piga, fintzas a como, aiat iscritu semper in nugoresu. Cun custu libru, pro sa prima bia, at isseberadu s’istandard lsc. Su romanzu contat sas peleas de s’alter ego de s’autore, Bàrtulu Deinu, tramudadu in Roma pro pagu tempus acumpangende unu frade malàidu. Su contadu pertocat mescamente su 1984 (cun una coa in su 2006). Su protagonista, cojuadu e cun duos fìgios, in Roma connoschet una pitzoca, galana e segreta, chi lu faghet indiosare. Issa no li narat nen chie est, ne in ue istat, nen pro ite sende sarda est in Roma. Però l’ammajat e issu si rendet.

Giagu Ledda est un’ativista de sa limba sarda chi istat in Bartzellona. Su libru chi at traduidu est unu contu cuntzentradu e dramàticu, in ue, in unu bidditzolu a largu dae su mundu, òperant e sufrint, comente personàgios tràgicos, unu preìderu, s’amante sua segreta, e sa mama de issu.

Gràssia Deledda

Gràssia Deledda

D.H. Lawrence at iscritu s’introdutzione a s’editzione inglesa; faeddende de sa populatzione sarda protagonista de sos romanzos de Gràssia Deledda, la paragonat a Hardy, e in custa cumparatzione singulare sutalìniat chi sa Sardigna est pròpiu comente pro Thomas Hardy su Wessex isuladu; solu chi deretu a pustis agiunghet chi, a diferèntzia de Hardy, «Gràssia Deledda tenet un’ìsula totu pro sesi, s’ìsula sua de Sardigna, chi istimat profundamente: mescamente sa parte chi est prus in su Nord, sa de sos montes»; e iscriet fintzas chi «Est sa Sardigna antiga, sa chi in fines essit a campu, chi est su tema beru de sos libros de Gràssia Deledda.

Issa intendet s’incantu de s’ìsula sua e de sa gente sua, prus chi no èssere atraida dae sos problemas de sa psiche umana. E duncas custu libru, La Madre, forsis est unu de sos prus pagu tìpicos de sos romanzos suos, unu de sos prus continentali».

Apuntamentu duncas in Bonàrcadu sàbadu e domìniga chi benint pro intèndere e connòschere custos duos autores de importu mannu pro sa literadura de su sardu.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*