Ilbono: traballos, contributos e iscontos pro s’àliga

A incuru de s’Isportellu Linguìsticu de s’Ogiastra

Ilbono, sighint is traballos in s’istrada de su depuradore
Sighint is traballos in su caminu comunale chi unit s’istatale 198 a Murtulegu. Su finantziamentu de 390 mìgia èuros, ispiegat su sìndigu Andrea Piroddi dae sa pàgina cosa sua de face book, est istadu cuntzèdidu dae sa Regione pro pònnere in seguresa sa cunduta fognària chi colat fatu fatu de caminu e lompet a su depuratore cunsortile. In printzìpiu is fortes in tzimentu armadu non fiant prevìdidos e sa Regione aiat bulladu su primu progetu, pro cussu est tocadu a ddoe torrare a pònnere manu agiunghende is muros a costadu de su caminu. “S’istrada- at naradu su primu tzitadinu iscusende∙si pro s’istorbu momentàneu causadu a sa populatzione- at a abarrare serrada finas a s’acabbu de is traballos”.

Irbono, pubblicada sa graduatòria de is benefitziàrios de su bonu “IoStudio2017”:
Su Comunu de Irbono faghet a ischire a totu is interessados chi, cun sa Regione Autònoma de sa Sardigna at aprovadu sa graduatòria regionale de is 5066 benefitziàrios de su bonu “IoStudio2017” pro s’A.I. 2017/2018.  Is istudiantes ant a retzire su benefìtziu gosi comente est ispiegadu in su portale ministeriale “IoStudio”. S’elecu de is benefitzàrios faghet a dd’iscarrigare dae su situ istitutzionale de su comunu de Irbono.  Pro àteras informatziones o crarimentos, is chi ant presentadu domanda podent preguntare a su Servìtziu Amministrativu de su Comunu de Irbono in is oràrios chi est abertu a su pùbblicu.
Irbono. Domandas pro s’iscontu in sa bulleta de s’àliga
In s’ufìtziu comunale de Irbono sunt a disponimentu is follos pro presentare sa domanda pro s’isminguamentu de su nùmeru de is cumponentes de su nùcleu familiare, pro otènnere s’iscontu in sa bulleta de s’àliga, sa TARI. Is mòdulos si podent peri iscarrrigare dae su situ ìnterent de su comunu de Irbono.
Gràtzias po s’atentzione. Servitziu a cura de s’Isportellu Linguisticu de s’Ogiastra.

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*