Su Yiddish, sa limba de sos ebreos Ashkenazi

de Sarvadore Serra

Su Yiddish est sa limba istòrica de sos ebreos Ashkenazi  . Custu idioma est nàschidu in su sèculu IX in s’ Europa Tzentrale: tenet una base germànica cun elements leados dae s’ ebràicu e dae s’ aramàicu, e fintzas dae sas limbas islavas, cun arrastos de limbas romànicas.  Su Yiddish at  un’alfabetu totu vocalizadu,  chi tenet contu de  s’iscritura ebràica.

Su Yiddish tenet duas formas fundamentales. Su Yiddish orientale oe in die est prus comunu. Nde faghent parte sos dialetos sud-orientales (ucàinu–rumenu), mediu-orientales (polacu–galitzianu–ungheresu orientale), e nord-orientales (lituanu–bielorussu). Su Yiddish orientale diferit dae s’otzidentale siat ca est prus difusu, siat ca tenet medas prus paràulas de orìgine islava. De su   Yiddish otzidentale nde faghent parte sos dialetos sud-otzidentale (isvìtzeru–alsatzianu– tedescu meridionale), mediu-otzidentale (tedescu tzentrale), e nord-otzidentale (olandesu–tedescu setentrionale). Su Yiddish est impreadu in medas comunidades de  ebreos ortodossos in totu su mundu; est sa prima limba  in domo, in iscola e in medas cuntestos sotziales  pro su prus de sos  ebreos haredi ; l’impitant in sas  yeshivas hasìdicas e lituanas.

Su tèrmine Yiddish l’impreant fintzas comente agetivu pro inditare sos caràteres  de sa  cultura Ashkenazi  (pro nàrrere, sa coghina Yiddish   e sa mùsica Yiddish ).  

In antis de s’Olocàustu, b’aiat prus de 10 milliones  de faeddadores Yiddish;   su 85% de sos ebreos mortos in sos campos de istermìniu faeddaiant in Yiddish,   e custu at fatu minimare in manera enorme s’impreu de sa limba. S’assimilatzione chi b’est istada a pustis de sa  segunda gherra mundiale at fatu minimare galu de prus s’impreu de su Yiddish,  siat in mesu de sos chi si sunt sarvados dae sos campos,  siat in mesu de sos faeddadores de àteros logos (comente in sas  Amèricas). Belle gasi, como su nùmeru de sos faeddaores est aumentende  in sas comunidades  Hasìdicas de totu su mundu.

Mancari lu faeddent in totue, su Yiddish at otentu su reconnoschimentu ufitziale  de limba minoritària  petzi in Moldova, Bosnia – Herzegovina,   Olanda e Isvètzia.

Sos datos subra de sos faeddadores de Yiddish non sunt a cuncordu. A pàrrere de Ethnologue , chi tenet contu de publicatziones fintzas a su 1991, b’aiat in cuddu tempus 1.5 milliones  de faeddadores  in   Yiddish orientale, de sos cales su 40% istaiat  in Ucràina, su 15% in Israele e su  10% in sos Istados Unidos. Sa  Modern Language Association est de acordu cun su fatu chi in sos Istados Unidos sunt prus pagos de  200.000.   Ethnologue narat fintzas chi su Yiddish otzidentale teniat una populatzione ètnica  de 50.000 in su  2000, e una populatzione faeddadora de 5.000, mescamente in Germània.   Una relatzione de su  1996 fata dae su  Cussìgiu de Europa narat chi, in totu su mundu, sos chi faeddant in Yiddish sunt unos duos milliones.   Àteras informatziones  demogràficas de su status reghente de su chi est cunsideradu unu continuum  linguìsticu orientale–otzidentale   lu dat sa  “YIVO Language and Cultural Atlas of Ashkenazic Jewry” publicadu dae YIVO Institute for Jewish Research

 

S’insinnamentu de su Yiddish modernu

Ebreos medas, in totu su mundu, si sunt ponende a istudiare su Yiddish. Custa limba, chi aiat pèrdidu medas faeddaores in sa segunda gherra mundiale, est torrende in possa.   In Polònia, chi teniat traditzionalmente comunidades faeddadoras, unu museu   at cumintzadu a lu fàghere torrare a vida;    localizadu  in Cracòvia, su  Museu Ebràicu de Galìtzia proponet letziones de limba  e laboratòrios musicales; su museu at cumintzadu a  pònnere in contu totu sos aspetos culturales  cun cuntzertos e   eventos in situ.  B’at universidades in totu su mundu  chi como proponent cursos de  Yiddish basados in s’istandard linguìsticu YIVO; medas de custos cursos los faghent in istiu e bi andant  amantiosos dae totu su mundu. Una de custas iscolas, istituida in sa    Universidade de Vilnius (Istitutu   Yiddish de Vilnius) est istada su primu tzentru  Yiddish de cultura superiore chi ant abertu in s’Europa Orientale;  faghet parte integrale de custa universidade chi b’est dae 400 annos.

A bètia de sa popularidade semper prus manna de custu idioma in mesu de sos ebreos americanos, a agatare oportunidades de un’usu pràticu de su Yiddish s’est faghende semper prus difìtzile;  duncas medas istudentes  tenent dificultades a imparare  a faeddare sa limba.   Una solutzione est istada sa creatzione de una fatoria pro amantiosos  in Goshen, New York

Comunidade de internet

Su Yiddish est una de sas limbas de Google Translate  e   de Wikipedia.

Prus de 10.000  testos, chi diant èssere prus de su mesu  de totu sos traballos publicados in custu idioma, sunt como in sa retza gràtzias a s’òpera de sos voluntàrios de su  Yiddish Book Center.

Medas giassos digitales in internet sunt iscritos in custa limba. In ghennàrgiu de su 2013, su Yiddish Forward at annuntziadu su cumintzu de una versione cotidiana noa de su giassu , chi fiat ativu dae su 1999 comente setimanale, suportadu cun  programas ràdiu e vìdeu, una setzione literària pro iscritores de romanzos e un’infodiàriu iscritu in sos dialetos locales hasìdicos cuntemporàneos.

S’istudiosu informàticu Raphael Finkel at creadu un’aplicatzione pro resursas linguìsticas, chi includet unu ditzionàriu e unu curretore ortogràficu .  

In su 2016, Motorola, Inc. at fatu essire sos telefoneddos intelligentes cun sa tastera pro sa limba Yiddish in s’optzione limbas istràngias.

Ligàmene: https://en.wikipedia.org/wiki/Yiddish

 

 

Lassa unu cummentu

S'indiritzu email tuo no at a èssere publicadu. Is campos pedidos sunt signados *

*

shared on wplocker.com