– de Sarvadore Serra –

Su prus de sos gallesos cherent a fàghere de prus pro sa limba issoro.  Gasi resurtat dae una chirca demoscòpica reghente.

Su guvernu gallesu at interpelladu 11.000 pessones mannas  e at iscobertu chi:

  • s’83% de sos chi no ischint faeddare in gallesu sunt fieros de custa limba
  • su 63% de sos chi no ischint faeddare in gallesu pensant chi si diat dèpere fàghere de prus pro agiuare sa limba
  • su 62% de sos chi no ischint faeddare in gallesu diant chèrrere imparare a lu faeddare

B’at prus cumbinchimentu, est craru, in sos chi su gallesu l’ischint faeddare. Su 97% sunt fieros de sa limba, e s’88% pensant chi si depet fàghere de prus pro l’agiuare.

Sa Sotziedade pro sa Limba Gallesa est cuntenta manna pro custos resurtados, e at naradu chi “est a beru una cosa bona chi b’apat totu custu favore pro su gallesu”.

“Custos resurtados sunt unu messàgiu craru pro sas autoridades , chi diant dèpere fàghere de prus pro promòvere s’idioma nostru,” at naradu Tasmin Davies, membru de sa Sotziedade.

“Nois semus gherrende pro su deretu a tènnere su gallesu in su sistema educativu, pro su deretu a l’impitare in su setore privadu,  pro sa devolutzione de cumpetèntzias in contu de impreu de su gallesu in sas trasmissiones radiutelevisivas .

“Est tempus chi sos politicos cumprendant chi sa gente cheret custu e si diant ite de fàghere.

“Est craru fintzas chi medas pessones mannas cherent imparare su gallesu,  e duncas tocat a investire in custu campu.”

Belle gasi, petzi su  49% de sos chi ischint faeddare custu idioma e su  38% de sos chi no l’ischint faeddare  pensant chi sa limba, dae inoghe a 10 annos, at a èssere prus forte.

“Est craru chi su Guvernu depet galu cumbìnchere sa gente chi sunt faghende bastante pro afortire sa limba nostra,” at congruidu Tasmin Davies.

 

Ligàmenes: https://nation.cymru/news/wales-proud-of-the-welsh-language-and-wants-more-support-for-it-poll-shows/

https://salimbasarda.net/ateras-limbas/limba-inglesa-e-gallesa-istereotipos-dominadores-e-dominados-unarticulu-de-ellie-mae-ohagan/

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_gallese