Ùrtimos àrticulos

S’ispiritualismu: Bergson

S’ispiritualismu: Bergson

de Giuseppe Corronca S’ispiritualismu si ponet comente reatzione a su Positivismu e cuntzepit sa filosofia comente pinnigamentu de s’òmine in issu matessi pro mèdiu de sa cussèntzia. In custu sensu, s’ispiritualismu si collocat intro de sa traditzione filosòfica chi cumentzat dae Plotinu, colende pro Austinu de Ippona fintzas a lòmpere […]

S’esperanto, limba artifitziale ausiliària internatzionale

S’esperanto, limba artifitziale ausiliària internatzionale

de Sarvadore Serra S’inglesu no est funtzionende comente si tocat comente limba internatzionale. Pro chie non faeddat una limba germànica est peleosu a l’imparare. S’intercumprensibilidade  intre  sos anglòfonos de giassos diferentes de su mundu est difitzile.   In sos Istados Unidos b’est sa cuncurrèntzia de s’ispagnolu. In s’Unione Europea, cun sa […]

In Tàtari, istudiende e gherrende contra a s’isclerosi mùltipla

In Tàtari, istudiende e gherrende contra a s’isclerosi mùltipla

de Sarvadore Serra Est una forma particulare de Tnfsf13B, unu gene chi b’intrat cun sa sìntesi  de una proteina cun funtziones immunològicas de importu: sa tzitochina Baff. Paret chi b’intret cun su perìgulu  de isvilupare duas maladias autoimmunes:  s’ isclerosi mùltipla   e su lupus eritematosu sistèmicu. Sa prima faghet dannu […]

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

“Contra a sos indiferentes”, fintzas in sardu

In su 1917 Antoni Gramsci publicaiat una revista chi teniat unu tìtulu evocativu, tzivile e poèticu: “La città futura” (“Sa tzitade venidora”). In cussa revista b’aiat, in mesu de sos àteros, un’iscritu chi lompet fintzas a nois cun sos tonos làicos e èpicos de unu manifestu  polìticu e morale mannu: […]

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

Sas Tigres de Mompracem: un’àtera pedra miliare in su caminu de sa limba sarda comuna

de Sarvadore Serra S’Ulumedu, 29 de abrile de su 2017: su Coordinamentu Sardu Ufitziale, s’Assòtziu Storia Vagante e su Comitadu de Nostra Signora de Talia ant presentadu su libru “Sas Tigres de Mompracen”, de E. Salgari, traduidu dae Mariantonietta Piga e publicadu dae s’editore “Grafica del Parteolla”.Cun custu libru tenimus […]

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

Pompeu Càlvia, poeta in tataresu

de Sarvadore Serra Pompeu Càlvia est nàschidu in Tàtari in su 1857.   A traballu faghiat s’archivista in sos ufìtzios comunales e su professore de disinnu. Ma sa passione de sa vida sua fiat sa poesia in tataresu, cun una produtzione literària manna  chi l’at fatu istimare e apretziare dae totus. […]

Evangèliu segundu Giuanne [G 20, 19-31]

Evangèliu segundu Giuanne [G 20, 19-31]

 Su merie de cussa die, sa prima de sa chida, mentres chi is ghennas de cussu logu a in ue istaiant is  discìpulos abarraiant tancadas pro timoria de is Giudeos, lompiat Gesùs, istaiat in mesu a issos e ddis naraiat: «Sa paghe siat cun bois! ». Naradu custu, ddis mustraiat […]

Enceladus: vida b’at in custa luna de Saturnu?

Enceladus: vida b’at in custa luna de Saturnu?

de Sarvadore Serra Est dae meda chi sos astrònomos sunt istudiende una de sas lunas de Saturnu, Enceladus, unu corpus pedrosu cugugiadu dae unu pìgiu de astra de prus  de trinta chilòmetros  de profundidade e chi tenet  unos  500 chilòmetros de diàmetru. Como sa  NASA at annuntziadu chi forsis b’at […]

S’afrikaans, limba germànica de Àfrica

S’afrikaans, limba germànica de Àfrica

de Sarvadore Serra S’ afrikaans est una limba germànica otzidentale. . Lu faeddant in Sudàfrica, Namìbia e, mancari prus pagu, in Botswana e Zimbabwe. Derivat dae una forma dialetale de s’ olandesu   faeddada dae sos primos colonizadores de su chi como est su Sudàfrica, in ue, in su sèculu XVIII, […]

Irlanda 1916: sa Rebellia de Pasca Manna

Irlanda 1916: sa Rebellia de Pasca Manna

de Sarvadore Serra Sa Éirí Amach na Cásca  (in sardu Rebellia de Pasca Manna, in inglesu Easter Rising ) est istada un’ insurretzione fata in sa chida a pustis de Pasca, in su mese de abrile de su 1916. L’ant ammaniada sos republicanos irlandesos pro nche bogare su guvernu britànnicu […]

Su CSU a su Cussìgiu de Europa

Su CSU a su Cussìgiu de Europa

Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, una de sas organizatziones prus rapresentativas de su movimentu in favore de sa limba sarda, at iscritu in sas dies coladas una lìtera a su segretàriu generale de su Cussìgiu de Europa Thorbjørn Jagland, torrende a pedire una leada de positzione de su Comitadu […]

shared on wplocker.com