Ùrtimos àrticulos

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Ortografia de sa LSC: una forma gràfica ebbia, sa paragògica e àteras solutziones (9)

Pro iscrìere in sa norma ufitziale de su sardu tocat a rispetare sa costàntzia morfològica de is paràulas (in sa parte issoro initziale, mesana e finale), a manera indipendente dae is mudaduras fonosintàticas, est a nàrrere chi càpitant pro influèntzia de s’aspetu fonèticu de sa paràula/cunsonante anteposta o imbeniente. Pro […]

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Limba Sarda Comuna: comente comintzare a l’iscrìere (8)

Sa norma iscrita de referèntzia de sa Limba Sarda Comuna est ispirada a un’ortografia cun critèrios orgànicos e chi pintat unu sistema aguarnissadu a prou. S’isfrutat a manera positiva, cando est possìbile e ùtile, sa pratichesa de s’iscritura achirida regularizende s’iscritura traditzionale de su sardu a manera coerente cun is […]

LImba Sarda Comuna in Sardegna Cultura -REgione

Limba Sarda Comuna: grafia “italiana” e critèrios de rapresentatzione (7)

Cun sos sinnos gràficos impreados pro sa rapresentatzione de is sonos de sa Limba Sarda Comuna s’est preferidu a nche colare unas cantas de is propostas ortogràficas antepostas, in particulare cuddas chi si referint a àteras limbas (latinu, catalanu, ispagnolu) chi ant fatu, cando non cando, de modellu a is […]

Evangèliu segundu Giuanne [Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42]

Evangèliu segundu Giuanne [Gv 4, 5-15.19b-26.39a.40-42]

In cussu tempus, Gesùs fiat lòmpidu a una tzitade de sa Samaria chi si naraiat  Sicar, a curtzu a su terrinu chi Giacobbe aiat donadu a fìgiu suo: inoghe ddu istaiat unu putzu.  Fiat prus o mancu mesudie.  Gesùs, istracu pro su biàgiu, istaiat in s’oru de su putzu. Lòmpida una femina […]

Patu de s'Indipendèntzia Catalana

Aderi inoghe a su Patu de su Referendum pro sa Catalugna indipendente

S’agatat finas una versione in sardu de su manifestu chèrfidu dae Guvernu e Parlamentu catalanos pro sustènnere su referendum pro s’indipendèntzia dae s’Ispagna. Est in s’indiritzu web https://pacteperlreferendu.cat/ e l’ant fata sos de su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, assòtziu de espertos e ativistas chi, dae su 2014, òperant in […]

Limba sarda comuna in Wikipedia

Su sardu: dae dialetu de bidda a limba formale e tzìvicu-istitutzionale (LSC-6)

Su fundamentu pro iscrìere bene in una limba formale e tzìvica est cussu de impreare una limba normada. Sa proposta de unu modellu de limba iscrita, sa Limba Sarda Comuna est su chi faghet de su sardu una limba. Sos dialetos de sas biddas sunt totus limba sarda, ma mancu […]

Paz, osservende su clima cun su satèllite

Paz, osservende su clima cun su satèllite

de Sarvadore Serra Pro sa prima borta ant a medire sos profilos verticales de sas projas mannas.  Ant a impitare  sos singiales  trasmissos  dae su satèllite Paz.  In custa manera ant a megiorare  sas previsiones  meteorològicas e climàticas.  L’at fatu ischire, cun unu comunicadu,  s’ “Institut d’Estudis Espacials de Catalunya” […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

Evangèliu segundu Mateu [Mt, 17 1-9]

 In cussu tempus, Gesùs aiat pigadu cun sese Pedru, Giagu e Giuanne frade suo e ddos aiat giutos a una parte, trasfigurende.si in dae  antis issoro. Sa cara sua aiat cumentzadu a lùghere che a su sole e is bestimentas suas diveniant arbas che a sa lughe. E acò ddis aparessiant […]

Spanglish, ammisturende inglesu e ispagnolu

Spanglish, ammisturende inglesu e ispagnolu

de Sarvadore Serra Spanglish (unu tèrmine in ue sunt postas in pare  sas paràulas “Spanish” e “English”) est su nùmene de unas cantas limbas crèolas chi resurtant dae s’interatzione  de  ispagnolu e inglesu.  Las impitant pessones chi connoschent ambas duas limbas. B’at variantes medas de  spanglish.  Custas variantes non sunt […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

In cussu tempus, a Gesùs s’Ispìritu nche l’at giutu a   su desertu, a manera chi su dimòniu ddu poderet tentare. A pustis de àere geunadu pro baranta dies e baranta notes, at àpidu famene. Su tentadore s’est acostiadu a isse narende.li: «Si tue ses su Fìgiu de Deus, nara a custas […]

Sa poesia de brulla de Diegu Mele

Sa poesia de brulla de Diegu Mele

de Sarvadore Serra. Diegu Mele, fatu a preìderu, est unu de sos mègius poetas satìricos chi at tentu sa Sardigna. Nàschidu in Vitzi in su 1797, at tentu una vida triulada dae s’imbìdia e dae sas inimigàntzias chi sa poesia sua etotu l’incausaiat. Acusadu de èssere contra a sa Lege […]

shared on wplocker.com