Ùrtimos àrticulos

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4, 1-11]

In cussu tempus, a Gesùs s’Ispìritu nche l’at giutu a   su desertu, a manera chi su dimòniu ddu poderet tentare. A pustis de àere geunadu pro baranta dies e baranta notes, at àpidu famene. Su tentadore s’est acostiadu a isse narende.li: «Si tue ses su Fìgiu de Deus, nara a custas […]

Sa poesia de brulla de Diegu Mele

Sa poesia de brulla de Diegu Mele

de Sarvadore Serra. Diegu Mele, fatu a preìderu, est unu de sos mègius poetas satìricos chi at tentu sa Sardigna. Nàschidu in Vitzi in su 1797, at tentu una vida triulada dae s’imbìdia e dae sas inimigàntzias chi sa poesia sua etotu l’incausaiat. Acusadu de èssere contra a sa Lege […]

Programatzione RAI in sardu: su mesu de sas trasmissiones in italianu

Programatzione RAI in sardu: su mesu de sas trasmissiones in italianu

Su monte de sa polìtica regionale, pustis tres annos de pistu, at isfendiadu unu sorigheddu linguìsticu. Su Coordinamentu pro Sardu Ufitziale, organizatzione indipendente de linguìstas e ativistas impignada meda in custos annos in su fronte de sa promotzione de sa limba sarda, denùntziat a custa manera su chi at naradu […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 6,24-36]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 6,24-36]

In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos: “Nemos podet giuare duos meres, ca o at a tirriare a s’unu o istimare s’àteru, opuru s’at a afetzionare a s’unu e a isprejare a s’àteru. Non podide giuare a Deus e a sa richesa. Ca deo bos naro: non preocupade.bos […]

Friedrich Nietzsche

Friedrich Nietzsche

de Giuseppe Corronca Friedrich Nietzsche (1844-1900) est una de sas personalidades prus cumplessas de s’Otighentos. Intre sas òperas suas ammentamus Sa nàschida de sa tragedia (1872), Umanu, umanu meda (1878), Sa iscièntzia gaia (1882), Gasi at faeddadu Zarathustra (1891), A pustis de su bene e de su male (1885). Issu […]

Bilinguismu e Alzheimer

Bilinguismu e Alzheimer

de Sarvadore Serra Chie faeddat cada die duas limbas est prus difesu  dae sa demèntzia  senile causada dae su morbu de  Alzheimer: in sos bilìngues, difatis, sa maladia  s’acrarit prus a tardu (fintzas 5 annos a pustis,  a cunfrontu de sos monlìngues) e cun sìntomos prus pagu fortes. Sa cunfirma […]

Evangèliu segundu Mateu 5,38-48

Evangèliu segundu Mateu 5,38-48

In cussu tempus, Gesùs aiat naradu a is discìpulos suos: «Ais intèndidu chi aiant naradu: “Ogru pro ogru e dente pro dente”. Ma deo bos naro de non bos opònnere a su malu; ma antzis, si unu ti donat unu tzafu a sa càvana dereta, tue aporre.ddi s’àtera etotu, e […]

Disafiu de sos memes in sa limba materna

Disafiu de sos memes in sa limba materna

 Si narat “Mother Language Meme Challenge” e est unu modu innovativu e modernu de festare sa Die internatzionale de sa Limba Materna fissada dae s’Unesco su 21 de freàrgiu de ogni annu. Sa Sardigna in custu 2017, gràtzias a su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, organizatzione indipendente de ativistas e […]

Evangèliu segundu Mateu (5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

Evangèliu segundu Mateu (5, 20-22a.27-28.33-34a.37)

In cussu tempus, Gesùs naraiat a is discìpulos suos: «Deo bos naro: si sa giustìtzia bostra no at a èssere prus manna de sa de is iscribas e de sa de is fariseos, no ais a intrare in su rennu de is chelos. Ais intèndidu chi ddis aiant naradu, a […]

Su Positivismu

Su Positivismu

de Giuseppe Corronca Su Positivismu est unu movimentu filosòficu e culturale chi naschet in Frantza in sa prima metade de su de XIX sèculu. Su Positivismu esaltat s’iscièntzia, bida comente s’ùnica connoschèntzia possìbile e cunsederat su mètodu iscientìficu comente s’ùnicu chi at balore e chi depet èssere aplicadu in ogni […]

LImba Sarda de Putzolu

Limba Sarda Comuna e variedades-dialetos: pro nde ischire de prus (5)

Unu problema mannu de sos chi s’acostant a sa limba sarda est sa chistione de sos dialetos locales (o variedades comente las cramant in Sardigna)  e sa limba standard. Sa LSC però est una resposta pro totu sende chi, unifichende su sardu, amparat finas sa diversidade e richesa linguistica de […]

shared on wplocker.com