Ùrtimos àrticulos

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

de Sarvadore Serra Su condaghe (fintzas condake, condaxi, fundaghe, in limba sarda, dae su bizantinu κοntàkion: forma de innu litùrgicu) fiat unu documentu amministrativu chi impreaiant in sa  Sardigna bizantina e giuigale, pagu prus o mancu  dae su sèculu  l’XI a su sèculu XIII  . Custu tèrmine, a sa prima, […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

In cussu tempus, Gesùs dae sa Galilea fiat lòmpidu a su Giordanu in ue bi fiat Giuanne, de manera chi issu ddu batijaret. Ma Giuanne non ddu cheriat permìtere, e dd’aiat naradu: «So deo su chi abbisòngio de retzire su batisimu dae tene, e tue benis a ue so deo? […]

Tràficu e demèntzia

Tràficu e demèntzia

de Sarvadore Serra Su tràficu non faghet bènnere petzi su nervosu. Diat èssere su mìnimu. Su fatu istat chi est perigulosu pro sa salude. Paret chi aumentet s’arriscu de sufrire de demèntzia. Lu narant unos cantos istùdios fatos dae pagu. Custa sìndrome, chi destruit sa memòria e su pensamentu, est […]

Sos Apache, vìtimas de sos invasores

Sos Apache, vìtimas de sos invasores

de Sarvadore Serra Sos Apache sunt unu grupu de tribù nativas americanas   chi tenent ligàmenes culturales astrintos.  Su territòriu issoro traditzionale fiat in Arizona Orientale, Mèssicu Setentrionale (Sonora e Chihuahua),  Mèssicu Nou, Texas Otzidentale e Colorado Meridionale,   e  fiat formadu dae montes artos, baddes reparadas e prenas de rios, canyon […]

Stevenson e su bisu metamòrficu de Dr Jekyll e Mr Hyde

Stevenson e su bisu metamòrficu de Dr Jekyll e Mr Hyde

  de Càrminu Pintore Sa fine de su sèculu de deghennoe est istadu unu tempus de ideas e imbentos noos. Una de sas chistiones prus intritzidas est istada sa de cumprendere ite, intre iscièntzia e literadura, nos podet imparare mègius su mundu in ue istamus. A custu arresonu ant leadu […]

Su Parlamentu de su Rennu de Sardigna

Su Parlamentu de su Rennu de Sardigna

de Sarvadore Serra Sos Istamentos (ispagnolu, Estamentos; italianu, Stamenti)  fiat su nùmene de su Parlamentu de su  Rennu de Sardigna, formadu dae sos rapresentantes de tres categorias diferentes:  bi fiant s’Istamentu eclesiàsticu, s’Istamentu militare e s’Istamentu reale. S’Istamentu eclesiàsticu, chi costituiat su primu bratzu, fiat formadu dae su  cleru: nde […]

S’orchestra clàssica in limba sarda

S’orchestra clàssica in limba sarda

de Giuanne Batista Ledda Su gradu de cussèntzia de identidade de unu pòpulu, si espressat amparende, defensende e cunservende sa limba de babbu e de mama, ma fintzas connoschende e istimende su patrimòniu de costumàntzias e su patrimòniu artìsticu e musicale chi pro su chi riguardat sa Sardigna est sena […]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

 In cussas dies unu decretu de Tzèsare Augustu aiat ordinadu chi si fagheret unu tzensimentu de totu sa terra. Custu primu tzensimentu dd’aiant fatu cando Chirinu fiat guvernadore de sa Sìria. Totus fiant andados a si fàghere tzensire, cadaunu a sa tzitade sua. Giosepe etotu, dae sa Galilea, dae sa […]

Kierkegaard, su filòsofu de sa possibilidade.

Kierkegaard, su filòsofu de sa possibilidade.

de Giuseppe Corronca Søren Kierkegaard naschet in Copenhagen in su 1813 e morit in su 1855. Frecuentat sa facultade de teologia e si laureat cun una dissertatzione Subra su cuntzetu de ironia cun particulare atentu a Sòcrate. Intre sas òperas suas printzipales ammentamus Su cuntzetu de s’ironia (1841), Aut Aut […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Aici fiat generadu Gesùs Cristos: mama sua Maria, chi fiat isposa a Giusepe, a in antis de andare a bìvere in paris s’agataiat prìngia pro òpera de s’Ispìritu Santu. Giusepe, s’isposu suo, sende chi fiat òmine de gabbale non dd’aiat cherrida infaltare de manera pùblica e aiat pensadu de dda […]

Sos Ainu, unu pòpulu chi est perdende sa limba sua

Sos Ainu, unu pòpulu chi est perdende sa limba sua

de Sarvadore Serra Sos Ainu o Aynu (Ainu アィヌ Aynu; giaponesu: アイヌ Ainu; russu: Айны Ajny), in sos testos istòricos giaponesos Ezo/Emishi/Ebisu (蝦夷) o Ainu (アイヌ), sunt unu pòpulu indìgenu chi istat in Giapone (Hokkaido   Honshu nordorientale) e in  Rùssia (Sakhalin, Ìsulas Kuril , Penìsula de Kamchatka). Su nùmeru […]

shared on wplocker.com