Ùrtimos àrticulos

Meme LSC

Limba Sarda Comuna: unu standard de mediatzione (2)

Sa LSC est una sigla pro nàrrere sas règulas de iscritura de una limba sarda ufitziale fata dae sa Regione in su 2006. Abarrende firmu chi cheret valorizare, valorizat e sustenet totu is variedades linguìsticas faeddadas e iscritas impreadas in su territòriu regionale, Sa Regione aiat reconnotu sa netzessidade, a […]

Pilot, un’imbentu mannu pro sas tradutziones

Pilot, un’imbentu mannu pro sas tradutziones

de Sarvadore Serra Su Dispositivu de Tradutzione Pilot de Waverly Labs est un’imbentu mannu, una cosa de non pòdere crèere: si ponet in s’origra e traduit deretu su chi si narat. Faghet pensare a sos contos de fantasièntzia: pro nàrrere, in s’universu de “Star Trek” bi fiat su  “pin comunicadore” […]

Limba Sarda Comuna

Limba Sarda Comuna: pro ite est naschida (1)

In is annos, referèntzias normativas de importu, che a sa Carta europea de is limbas de su Consìgiu de Europa de su 1992, a sa lege n.26/1997 de sa Regione Sarda, a sa lege 482/1999 de s’Istadu italianu, ant creadu is cunditziones pro su reconnoschimentu prenu de sa limba comente […]

Karl Marx e su materialismu istòricu

Karl Marx e su materialismu istòricu

de Giuseppe Corronca Karl Marx naschet a Trèviri, in Germània in s’annu 1818 e morit in su 1883. Sa filosofia sua si ponet comente una anàlisi generale de sa sotziedade e de s’istòria. Isse crìticat su “mistitzismu lògicu” de Hegel, chi cunsistit in su fàghere de sa realidade empìrica manifestatziones […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Matèu [Mt 4,12-17] Cando chi Gesùs aiat ischidu chi a Giuànne dd’aiant postu in presòne, fiat recuìdu in Galilèa e aiat lassadu a Nàzaret pro istare in Cafàrnau, in s’oru de su mare, in su sartu de Zàbulon e de Nèftali, a manera chi si cumpriret su chi […]

Don Chisciote in sardu, presentada in Casteddu

Don Chisciote in sardu, presentada in Casteddu

Don Chisciote in sardu in Casteddu, in fines. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun s’agiudu de su Social Club Radio X, de s’Istitutu Fernando Santi e de su Tzìrculu de sos Sardos de Madrid, at a organizare pro sàbadu 21 ghennàrgiu,  cras, a sas oras 18.00, in s’EX MA […]

Sos Inuit,  pòpulu de su Nord

Sos Inuit, pòpulu de su Nord

de Sarvadore Serra Sos Inuit (pronuntziadu /ˈɪnu.ɪt/ o /ˈɪnju.ɪt/; Inuktitut: ᐃᓄᐃᑦ, “su pòpulu”) sunt unu grupu de  populatziones indìgenas , cun sa matessi raighina culturale, chi istant in sas regiones  àrticas de Groenlàndia, Canadà e Alaska.   Inuit est su nùmene plurale; su singulare est Inuk. Sos limbàgios Inuit sunt classificados […]

Evangèliu  segundu Giuanne [G 1, 29-34]

Evangèliu segundu Giuanne [G 1, 29-34]

In cussu tempus, Giuanne, aende bidu a Gesùs lompende a bia de issu, aiat naradu: Aco’ s’angione de Deus, su chi bogat is pecados dae su mundu! Issu est cussu de su cale aia naradu: “A pustis meu lompet un’òmine chi istat in  dae in antis meu, ca fiat in antis […]

Sa manca hegeliana:  Feuerbach

Sa manca hegeliana: Feuerbach

de Giuseppe Corronca A pustis de sa morte de Hegel (1831), si formant duas currentes de su pensu hegelianu; s’una rapresentada dae sos “hegelianos betzos” cramada fintzas “dereta hegeliana” e s’àtera rapresentada dae sos “hegelianos giòvanos” cramada “manca hegeliana”. Sa dereta si configurat comente una “iscolàstica de s’hegelismu”, chi at […]

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

de Sarvadore Serra Su condaghe (fintzas condake, condaxi, fundaghe, in limba sarda, dae su bizantinu κοntàkion: forma de innu litùrgicu) fiat unu documentu amministrativu chi impreaiant in sa  Sardigna bizantina e giuigale, pagu prus o mancu  dae su sèculu  l’XI a su sèculu XIII  . Custu tèrmine, a sa prima, […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

In cussu tempus, Gesùs dae sa Galilea fiat lòmpidu a su Giordanu in ue bi fiat Giuanne, de manera chi issu ddu batijaret. Ma Giuanne non ddu cheriat permìtere, e dd’aiat naradu: «So deo su chi abbisòngio de retzire su batisimu dae tene, e tue benis a ue so deo? […]

shared on wplocker.com