Ùrtimos àrticulos

Sas ventanas intelligentes

Sas ventanas intelligentes

de Sarvadore Serra In istiu faghimus a manera chi no intret tropu sole dae sas ventanas. In ierru faghimus su contràriu.   Como ant bogadu a campu una casta de ventana intelligente chi si cumportat cunforma a su tempus. L’at imbentada unu grupu de istudiosos de s’Universidade de  Princeton chi  at […]

Su Cussìgiu de Europa brigat s’Italia in contu de tutela de sas minorias linguìsticas

Su Cussìgiu de Europa brigat s’Italia in contu de tutela de sas minorias linguìsticas

Su Comitadu de sos Ministros de su Cussìgiu de Europa pedit a s’Itàlia  de amparare mègius  sas minorias linguìsticas. Pro sas  12 limbas  reconnotas dae sa lege 482/99, e duncas fintzas pro su sardu, sa Repùblica  at a dèvere assegurare prus tutela in sos mèdios de informatzione e un’investimentu in  […]

Tribalingual, prataforma digitale pro sas limbas in perìgulu

Tribalingual, prataforma digitale pro sas limbas in perìgulu

de Sarvadore Serra Cherides imparare a faeddare in «ainu»? O in  «quechua»? Como lu podides fàghere  sena bos mòvere dae domo,  gràtzias a una prataforma digitale  pro sarvare sas limbas in perìgulu. Inky Gibbens, 31 annos,  nàschida in Ulan Bator, Mongòlia,  e crèschida in su Rennu Unidu, at fundadu Tribalingual. […]

Su teatru in limba sarda de Antoni Garau

Su teatru in limba sarda de Antoni Garau

de Sarvadore Serra Antoni Garau (Aristanis, 3 de làmpadas   de su 1907 – 20 de freàrgiu de su 1988) est istadu unu cumediògrafu de gabbale, autore de 13 cumèdias  in limba sarda chi mustrant sa sotziedade sarda e sos cambiamentos suos in sa furriada de mesu sèculu. Unas cantas cumpangias […]

Ammentu de Antoni Buluggiu, un’amigu corale

Ammentu de Antoni Buluggiu, un’amigu corale

 de Paolo Mugoni A ammentare un’amigu chi est bènnidu a mancare, mancari tres annos a como, no est pro nudda fàtzile. A ammentare un’amigu corale comente a Antoni Buluggiu est pro mene de a veras meda difìtzile. Un’òmine de gabbale, cun un’istòria polìtica e culturale meda longa, cun interessos diferentes […]

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

TULS: sas “pretzisatziones” de Zedda non cumbinchent su CSU

De reghente su cussigeri regionale Zedda est intervènnidu in sa chistione de su Testu ùnicu pro sa limba sarda chi est in discussione in sa segunda cummissione de su Cussìgiu regionale. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun unu comunicadu, at torradu a crarire sas positziones suas. Dae sas pretzisatziones […]

Setzessionismu linguìsticu

Setzessionismu linguìsticu

de Giagu Ledda Comente iscriet un’amigu meu a propòsitu de un’artìculu de su consigeri regionale Paolo Zedda chi defensat su testu ùnicu de sa limba sarda: “in cauda venenum”. Zedda difatis petzi in s’ùrtimu puntu de s’artìculu mustrat sa finalidade de custa lege: “Gli enti locali, le scuole, le associazioni […]

In Sardigna, su matessi patrimòniu genèticu de 12.000 annos a como

In Sardigna, su matessi patrimòniu genèticu de 12.000 annos a como

de Sarvadore Serra Unu grupu internatzionale de traballu, chi nde faghent parte istudiosos de s’Universidade de Pavia, de su CNR e de s’Istitutu de Chirca Genètica e Biomèdica de Paùli, at iscobertu chi in sa populatzione sarda moderna b’est galu s’ADN (àtzidu deossiribonuclèicu) de populatziones antigas de cassadores e collidores […]

S’iscola de Francoforte. Horkheimer e Adorno.

S’iscola de Francoforte. Horkheimer e Adorno.

de Giuseppe Corronca Su nùcleu originàriu de s’Iscola de Francoforte si format a partire dae su 1922 in s’ “Istitutu pro sa chirca sotziale”, fundadu dae Felix Weil e de su cale ant fatu parte istòricos, economistas, sotziòlogos e filòsofos comente Max Horkheimer, Theodor Wiesengrund Adorno e Herbert Marcuse. In […]

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Nono, gasi no andat bene. Su CSU e sa proposta de lege pro sa limba sarda

Su CSU est contràriu a su Testu Únicu de lege   pro sa limba sarda chi b’est in Cussìgiu Regionale. S’assòtziu, formadu dae militantes e espertos chi gherrant pro su bilinguismu, narat chi no andat bene custu testu pro su cale ant fatu unu muntone de auditziones in su parlamentu de carrera […]

S’esistentzialismu

S’esistentzialismu

 de Giuseppe Corronca S’esistentzialismu  est unu movimentu filosòsficu e culturale chi caraterizat su perìodu intre sas duas gherras mondiales e chi agatat s’espressione màssima a pustis de s’acabu de su segundu cunflitu mondiale. Sas temàticas afrontadas dae sa currente esistentzialista sunt: sa finitesa de s’òmine, su tempus, sa morte, sa […]

shared on wplocker.com