Ùrtimos àrticulos

Su Parlamentu de su Rennu de Sardigna

Su Parlamentu de su Rennu de Sardigna

de Sarvadore Serra Sos Istamentos (ispagnolu, Estamentos; italianu, Stamenti)  fiat su nùmene de su Parlamentu de su  Rennu de Sardigna, formadu dae sos rapresentantes de tres categorias diferentes:  bi fiant s’Istamentu eclesiàsticu, s’Istamentu militare e s’Istamentu reale. S’Istamentu eclesiàsticu, chi costituiat su primu bratzu, fiat formadu dae su  cleru: nde […]

S’orchestra clàssica in limba sarda

S’orchestra clàssica in limba sarda

de Giuanne Batista Ledda Su gradu de cussèntzia de identidade de unu pòpulu, si espressat amparende, defensende e cunservende sa limba de babbu e de mama, ma fintzas connoschende e istimende su patrimòniu de costumàntzias e su patrimòniu artìsticu e musicale chi pro su chi riguardat sa Sardigna est sena […]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

Evangèliu segundu Luca [Lc 2,1-14]

 In cussas dies unu decretu de Tzèsare Augustu aiat ordinadu chi si fagheret unu tzensimentu de totu sa terra. Custu primu tzensimentu dd’aiant fatu cando Chirinu fiat guvernadore de sa Sìria. Totus fiant andados a si fàghere tzensire, cadaunu a sa tzitade sua. Giosepe etotu, dae sa Galilea, dae sa […]

Kierkegaard, su filòsofu de sa possibilidade.

Kierkegaard, su filòsofu de sa possibilidade.

de Giuseppe Corronca Søren Kierkegaard naschet in Copenhagen in su 1813 e morit in su 1855. Frecuentat sa facultade de teologia e si laureat cun una dissertatzione Subra su cuntzetu de ironia cun particulare atentu a Sòcrate. Intre sas òperas suas printzipales ammentamus Su cuntzetu de s’ironia (1841), Aut Aut […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 1,18-24]

Aici fiat generadu Gesùs Cristos: mama sua Maria, chi fiat isposa a Giusepe, a in antis de andare a bìvere in paris s’agataiat prìngia pro òpera de s’Ispìritu Santu. Giusepe, s’isposu suo, sende chi fiat òmine de gabbale non dd’aiat cherrida infaltare de manera pùblica e aiat pensadu de dda […]

Sos Ainu, unu pòpulu chi est perdende sa limba sua

Sos Ainu, unu pòpulu chi est perdende sa limba sua

de Sarvadore Serra Sos Ainu o Aynu (Ainu アィヌ Aynu; giaponesu: アイヌ Ainu; russu: Айны Ajny), in sos testos istòricos giaponesos Ezo/Emishi/Ebisu (蝦夷) o Ainu (アイヌ), sunt unu pòpulu indìgenu chi istat in Giapone (Hokkaido   Honshu nordorientale) e in  Rùssia (Sakhalin, Ìsulas Kuril , Penìsula de Kamchatka). Su nùmeru […]

Schopenhauer e sa crìtica a Kant

Schopenhauer e sa crìtica a Kant

de Giuseppe Corronca Arthur Schopenhauer naschet in Dànzica in su 1788 e morit in su 1861. S’òpera sua printzipale est Die welt als Wille und Vorstellung (Su mundu comente voluntade e rapresentatzione), publicada in su 1818. Isse est su primu filòsofu otzidentale chi chircat de recuperare sa filosofia orientale: difatis, Schopenhauer, […]

Antoni Simon Mossa, intelletuale aligheresu eclèticu

Antoni Simon Mossa, intelletuale aligheresu eclèticu

de Sarvadore Serra Sos archìvios recuperados. Est istadu su “Circolo sassarese”, un’assòtziu chi òperat dae chentu annos in sa  vida culturale e sotziale  de Tàtari, a bogare a pìgiu unu muntone de documentos de s’intelletuale sardu Antoni Simon Mossa.  Sunt chentinas  de iscritos, apuntos, disinnos e àteros documentos, isconotos fintzas […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 11, 2-11]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 11, 2-11]

In cussu tempus Giuanne, chi fiat in presone, a pustis de àere itesu faeddende  subra de is òperas de su Cristos, aiat mandadu a is discìpulos suos pro ddi pregontare: «Ses tue su chi depet lòmpere o nde depimus isetare un’àteru? ». Gesùs ddis aiat respostu:  «Andade e relatade a […]

Ubaldo Lay, su tenente Sheridan de sa pitzinnia nostra

Ubaldo Lay, su tenente Sheridan de sa pitzinnia nostra

– de Sarvadore Serra Curriat sàmbene sardu in sas benas de su tenente Sheridan televisivu. Ubaldo Bussa Lay (nùmene de arte Ubaldo Lay) fiat fìgiu de Sarvadore, antifascista oranesu chi istaiat in Roma e operaiat  cun Ugo La Malfa in su “Partito d’Azione”,  e  fiat frade de unu ladu de […]

Mentes umanas e elaboradores

Mentes umanas e elaboradores

-de Sarvadore Serra Mancari sa manera de interagire cun sos elaboradores  e sos  dispositivos eletrònicos siat megiorada meda in sos ùrtimos tempos – mescamente dae cando sunt essidos a campu  sos sistemas de reconnoschimentu de boghe– mancat galu una cosa de importu mannu: sa  “cunversióne” de sos pensamentos  in testu. […]

shared on wplocker.com