Ùrtimos àrticulos

Karl Marx e su materialismu istòricu

Karl Marx e su materialismu istòricu

de Giuseppe Corronca Karl Marx naschet a Trèviri, in Germània in s’annu 1818 e morit in su 1883. Sa filosofia sua si ponet comente una anàlisi generale de sa sotziedade e de s’istòria. Isse crìticat su “mistitzismu lògicu” de Hegel, chi cunsistit in su fàghere de sa realidade empìrica manifestatziones […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 4,12-17]

Evangèliu segundu Matèu [Mt 4,12-17] Cando chi Gesùs aiat ischidu chi a Giuànne dd’aiant postu in presòne, fiat recuìdu in Galilèa e aiat lassadu a Nàzaret pro istare in Cafàrnau, in s’oru de su mare, in su sartu de Zàbulon e de Nèftali, a manera chi si cumpriret su chi […]

Don Chisciote in sardu, presentada in Casteddu

Don Chisciote in sardu, presentada in Casteddu

Don Chisciote in sardu in Casteddu, in fines. Su Coordinamentu pro su Sardu Ufitziale, cun s’agiudu de su Social Club Radio X, de s’Istitutu Fernando Santi e de su Tzìrculu de sos Sardos de Madrid, at a organizare pro sàbadu 21 ghennàrgiu,  cras, a sas oras 18.00, in s’EX MA […]

Sos Inuit,  pòpulu de su Nord

Sos Inuit, pòpulu de su Nord

de Sarvadore Serra Sos Inuit (pronuntziadu /ˈɪnu.ɪt/ o /ˈɪnju.ɪt/; Inuktitut: ᐃᓄᐃᑦ, “su pòpulu”) sunt unu grupu de  populatziones indìgenas , cun sa matessi raighina culturale, chi istant in sas regiones  àrticas de Groenlàndia, Canadà e Alaska.   Inuit est su nùmene plurale; su singulare est Inuk. Sos limbàgios Inuit sunt classificados […]

Evangèliu  segundu Giuanne [G 1, 29-34]

Evangèliu segundu Giuanne [G 1, 29-34]

In cussu tempus, Giuanne, aende bidu a Gesùs lompende a bia de issu, aiat naradu: Aco’ s’angione de Deus, su chi bogat is pecados dae su mundu! Issu est cussu de su cale aia naradu: “A pustis meu lompet un’òmine chi istat in  dae in antis meu, ca fiat in antis […]

Sa manca hegeliana:  Feuerbach

Sa manca hegeliana: Feuerbach

de Giuseppe Corronca A pustis de sa morte de Hegel (1831), si formant duas currentes de su pensu hegelianu; s’una rapresentada dae sos “hegelianos betzos” cramada fintzas “dereta hegeliana” e s’àtera rapresentada dae sos “hegelianos giòvanos” cramada “manca hegeliana”. Sa dereta si configurat comente una “iscolàstica de s’hegelismu”, chi at […]

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

Sos Condaghes, documentos sardos antigos

de Sarvadore Serra Su condaghe (fintzas condake, condaxi, fundaghe, in limba sarda, dae su bizantinu κοntàkion: forma de innu litùrgicu) fiat unu documentu amministrativu chi impreaiant in sa  Sardigna bizantina e giuigale, pagu prus o mancu  dae su sèculu  l’XI a su sèculu XIII  . Custu tèrmine, a sa prima, […]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

Evangèliu segundu Mateu [Mt 3, 13-17]

In cussu tempus, Gesùs dae sa Galilea fiat lòmpidu a su Giordanu in ue bi fiat Giuanne, de manera chi issu ddu batijaret. Ma Giuanne non ddu cheriat permìtere, e dd’aiat naradu: «So deo su chi abbisòngio de retzire su batisimu dae tene, e tue benis a ue so deo? […]

Tràficu e demèntzia

Tràficu e demèntzia

de Sarvadore Serra Su tràficu non faghet bènnere petzi su nervosu. Diat èssere su mìnimu. Su fatu istat chi est perigulosu pro sa salude. Paret chi aumentet s’arriscu de sufrire de demèntzia. Lu narant unos cantos istùdios fatos dae pagu. Custa sìndrome, chi destruit sa memòria e su pensamentu, est […]

Sos Apache, vìtimas de sos invasores

Sos Apache, vìtimas de sos invasores

de Sarvadore Serra Sos Apache sunt unu grupu de tribù nativas americanas   chi tenent ligàmenes culturales astrintos.  Su territòriu issoro traditzionale fiat in Arizona Orientale, Mèssicu Setentrionale (Sonora e Chihuahua),  Mèssicu Nou, Texas Otzidentale e Colorado Meridionale,   e  fiat formadu dae montes artos, baddes reparadas e prenas de rios, canyon […]

Stevenson e su bisu metamòrficu de Dr Jekyll e Mr Hyde

Stevenson e su bisu metamòrficu de Dr Jekyll e Mr Hyde

  de Càrminu Pintore Sa fine de su sèculu de deghennoe est istadu unu tempus de ideas e imbentos noos. Una de sas chistiones prus intritzidas est istada sa de cumprendere ite, intre iscièntzia e literadura, nos podet imparare mègius su mundu in ue istamus. A custu arresonu ant leadu […]

shared on wplocker.com